Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ajoneuvolain uudistus

Ajoneuvolain uudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9715/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajoneuvolaki. Lailla kumottaisiin voimassa oleva ajoneuvolaki. Samalla muutettaisiin yhteensä 14 sellaista lakia, joissa viitataan ajoneuvolain säännöksiin. Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan 1.9.2020.
Tausta
Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, niin sanottu autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus. EU-asetus tulee sovellettavaksi 1.9.2020. EU-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, mutta kansallinen ajoneuvosääntely on päivitettävä vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. EU-asetus jättää jäsenvaltioille liikkumavaraa seuraamusten ja sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien kiintiöiden suhteen. Näistä on säädettävä uudessa ajoneuvolaissa. Lisäksi lakiin on tehtävä lakiteknisiä ja teknisiä korjauksia.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on toteuttaa edellä mainitut muutostarpeet ja selkeyttää kansallista ajoneuvosääntelyä.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 13.2.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9715/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emma Särkkä, 0295 34 2143, emma.sarkka(at)lvm.fi.  
Jakelu:
A-katsastus Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto    
Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry    
Autoliitto    
Autonrengasliitto    
Autotuojat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
HKL    
HSL    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
ITS Finland    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
K1-katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kaupan keskusliitto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Koneyrittäjien liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeus ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Metsäteollisuus ry    
Moottoriliikenteen keskusjärjestö    
MP-Kauppiaat ry    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Oy Elfving Ab    
Oy One-Pro Ab    
Paikallisliikenneliitto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
PA-Tuonti Oy    
Piirla Oy    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Pääesikunta    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
SAK    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Moottoriliitto    
Suomen Motoristit ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen Yrittäjät    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

ajoneuvo