Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksesta koskien Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista (lisätty ruotsinkielinen käännös)

Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksesta koskien Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista (lisätty ruotsinkielinen käännös)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33259/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Finnträskin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä koskevasta asetusmuutosehdotuksesta. Valtioneuvoston asetusta Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (332/2021) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 3 §:n 3 momentti, jonka mukaan sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueelle saisi sijoittaa 2 x 110 kV maakaapelin olemassa olevaan Carunan lunastamaan johtokäytävään. Maakaapelin rakentamis- ja ylläpitotoimenpiteet eivät saisi vaarantaa luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta.
Tausta
Asiassa on kysymys Kirkkonummelle rakennettavan Microsoftin datakeskuksen varasähkönsyöttöä varten tapahtuvasta uuden maakaapeliyhteyden rakentamisesta Kirkkonummen Masalan ja Framnäsin väliselle alueelle. Maakaapeliyhteys on osa Framnäs–Kolabacken –välistä 2 x 110 kV maakaapeliyhteyttä, jolla varmistettaisiin Microsoftin Kirkkonummen Kolabackenin alueelle toteutettavan datakeskuksen sähkönsyöttö 2 x 400 kV pääsähkönsyötön mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi rakennettava yhteys mahdollistaa sähköön perustuvan kaukolämmöntuotannon jo talvikauden 2024-2025 aikana, korvaamaan tuotannosta v. 2024 poistuvaa Suomenojan kivihiililaitosta. Hanke kohdistuu osittain Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueen laajennusalueella kulkevalle johtoalueelle noin 1,4 km matkalla. Laajennuksen alueet on hankittu valtiolle 22.8.2022 liitettäväksi luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueen perustamisasetuksen rauhoitussäännökset eivät sellaisenaan mahdollista maakaapelin sijoittamista alueelle, joten se edellyttää perustamisasetuksen muuttamista näiltä osin.

​Microsoftin datakeskuksen varasähkönsyöttöä ei ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti muualta kuin Framnäsin uudelta Fingridin sähköasemalta. Maakaapelin asentaminen nykyiselle johtoalueelle vaatisi n. 10 – 15 m leveän reunavyöhykkeen hyödyntämistä n. 1,4 km:n matkalta (pinta-ala yhteensä n. 1,4 – 2,0 ha) Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueen laajennuksen alueella. Osa tämän alueen puustosta tulee kaataa maakaapelin asentamisen yhteydessä. Puiden korkeutta rajoitetaan jo nyt johtoalueen olemassa olevan rasitteen johdosta. Maakaapelireitin kaivuujäljet ja työnaikaiset vauriot siistittäisiin kaapelin asentamisen jälkeen, ja pintakasvillisuus palautuisi vähitellen ennalleen.
Liitteet:

YM_VNasetus_Finnträsk_LUONNOS_9.12.2022.pdf - Asetusmuutosluonnos

Liite 1 - Kaapelireitit vs LS -alue_9.12.2022.pdf - Perustelumuistioluonnoksen liite 1 (kartta ja taustatiedot)

Liite 2 - Periaatekuva sijoittumisesta johtoalueella_9.12.2022.pdf - Perustelumuistioluonnoksen liite 2 (periaatekuva sijoittumisesta)

Finnträsk_perustelumuistio_LUONNOS_9.12.pdf - Perustelumuistioluonnos

VN0076441_YM_VNasetus_Finnträsk_LUONNOS_9.12_sv.pdf - Försättning, utkast

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 31.1.2023 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antaa:
asiantuntija Roosa Kellokoski ympäristöministeriö, p. 0295 250 260, roosa.kellokoski@gov.fi (poissa 27.-30.12.2022).
Asiasanat

Voimajohto

luonnonsuojelualueet