Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3501/2019

Vastausaika on päättynyt: 9.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain (246/2019) ja valtionavustuslain (688/2001) nojalla ehdotetaan annettavan valtioneuvoston asetus. Keskeistä ehdotuksessa on säätää valtionavustuksen enimmäismäärästä pilaantuneisuuden selvittämisessä ja alueen puhdistamisessa. Asetuksella säädettäisiin myös avustuksen soveltuvuudesta EU:n sisämarkkinoille sekä täsmennettäisiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kestävän riskienhallinnan edistämistehtävää. Asetuksella on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset myös avustushakemuksen sisällöstä.
Tausta
Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettu laki (246/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Sanottu laki sekä valtionavustuslaki (688/2001) valtuuttavat antamaan valtioneuvoston asetuksen.
Tavoitteet
Asetuksella annetaan tarkentavia säännöksiä harkinnanvaraisesta avustusjärjestelmästä ja siten selkiytetään järjestelmän käyttöä.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM008:00/2019 - Linkki asetuksen hankesivuille

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM008:00/2019 - Länk till projektet på statsrådets webbplats

Liitteet:

VNA_PIMA tuki_fi.docx - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

VNA_PIMA tuki_sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

Muistio_PIMA tuki.docx - Asetuksen perustelumuistioluonnos // Utkast till pro memoria (på finska)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään perjantaina 9 elokuuta 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssa. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme (6.6.2019 asti) puh. 029 525 0016 ja sähköposti hanna-lena.fallenius-tuurihalme@ym.fi
ja erityisasiantuntija Nina Lehtosalo (7.6.2019 alkaen) puh 029 525 0400 ja sähköposti nina.lehtosalo@ym.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Golder Associates Oy    
Hangon kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kokkolan kaupunki    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Öljysuojarahasto    
Asiasanat

valtiontuki

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

statsunderstöd

sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten