Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4163/2023

Vastausaika on päättynyt: 21.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Yhdistyksen taloudenpidon valvonta voidaan järjestää kirjanpidon avulla tai tietyin edellytyksin yhdistyslain (503/1989, YhdL) nojalla helpotetun tilinpidon avulla.

Tilinpitoa soveltavassa yhdistyksessä taloudellisen toiminnan jäsenavoimuus ja -kontrolli voidaan toteuttaa joko jäsenten jatkuvana (kuukausittaisena) tiedonsaantioikeutena tilinpidon tapahtumista ja omaisuusluettelosta tai näiden perusteella tilikausittain laadittavan vuosilaskelman kautta. Jos tilinpitoa soveltava yhdistys päättää lähtökohtana olevan jäsenten jatkuvan tiedonsaantioikeuden sijasta laatia tilinpidosta vuosilaskelman, on sen vahvistamisesta syytä päättää yhdistyksen kokouksessa. Kokouskäsittelyllä ja päätöksenteolla varmistetaan se, että vuosilaskelmaan perustuvaa mallia soveltavassa yhdistyksessä jäsenet saavat tiedon vuosilaskelman sisällöstä ja voivat yhdistyksen kokouksessa kyselyoikeutta käyttämällä saada lisätietoja yhdistyksen tilikauden aikaisesta taloudellisesta toiminnasta (HE 200/2022 vp, s. 21)
Tausta
Ehdotuksella esitetään annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta. Asetus annettaisiin yhdistyslain 37 a §:n 7 momentin nojalla, ja se sisältäisi tarkemmat säännökset mainitun lainkohdan perusteella ns. mikroyhdistyksille sallitun tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelmasta.

Mikroyhdistyksellä tarkoitetaan laissa ja asetusehdotuksessa yhdistyslain 37 a §:n 2 momentin mukaista yhdistystä, jonka saamien avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella, joka ei harjoita liiketoimintaa ja joka on päättänyt saman lainkohdan 3―7 momentissa tarkoitettujen säännösten soveltamisesta yhdistyksen tilinpitoon.

Asetuksen ehdotetaan tulevaan voimaan 30.6.2023. Yhdistyslain siirtymäsäännöksen mukaan lain 37 a §:n 3–6 momenttia sovelletaan tilinpitoon tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen.
Tavoitteet
Asetusehdotuksessa tarkoitetun tilinpidon arvioidaan vähentävän ainakin sellaisten pienten yhdistysten hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät saa julkisia tukia eivätkä harjoita luvanvaraista rahankeräystä (luvanvaraisen rahankeräyksen edellytyksenä on kirjanpitolain mukainen tilinpito).

Käytännössä voi olla tilanteita, joissa mikroyhdistyksen määritelmän tuottojen ja toiminnan luonteen osalta täyttävän yhdistyksen rahoittajat, sopimuskumppanit tai sen harjoittama toiminta muuten edellyttää kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Tällaiset muuhun lainsäädäntöön (ks. asetusehdotuksen 3 §:n 2 momentti) ja yhdistyksen saamaan avustukseen (3 §:n 5 momentti) perustuvat tilanteet on nimenomaisesti otettu huomioon asetusehdotuksessa, joka ei estä tilinpitoa pidemmälle menevistä raportointivaatimuksista sopimista esimerkiksi yhdistyksen saaman muun rahoituksen ehdoissa.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2023 - Hankkeen internetsivu (suomeksi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM015:00/2023 - Webbsidan av projektet (på svenska)

Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 21.4.2023.

Ruotsinkielinen asetusehdotus lisätään lausuntokierroksen aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Valmistelijat
lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50039, etunimi.sukunimi@gov.fi
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Ammattitilintarkastajat – Yrkesrevisorer ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Demos Helsinki oy    
Dodo ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finlands Svenska Scouter rf    
Gutsy Go ry    
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta    
Helsinki Urban Art ry    
Iholiitto    
Invalidiliitto    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus    
Keskusrikospoliisi    
Kopiosto    
Kuopion kaupunki    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liike Nyt    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
MYYRMÄKI-liike    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oranssi ry    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset    
Professori Heikki Halila    
Rovaniemen kaupunki    
Savonlinnan seudun kolomonen ry    
Siskot ja Simot ry    
Sisäministeriö    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry    
Suomen harrastajateatteriliitto ry    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Nuorisoseurat ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomi-Seura ry    
Suomi-Seura ry / Ulkosuomalaisparlamentti    
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)    
Svenska hörselförbundet rf    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen kaupunki    
Teosto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovaranministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Vihreä liitto    
Yhteismaa ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

rekisteröity yhdistys

kirjanpito

bokföring

Registrerad förening

tilinpito

redovisning