Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Statsrådets förordning om redovisning i mikroföreningar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4163/2023

Vastausaika on päättynyt: 21.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kontrollen av föreningens ekonomi får ske genom bokföring eller, på vissa villkor, genom lättad redovisning enligt föreningslagen (503/1989).

I en förening som tillämpar bokföringsreglerna kan medlemsinsynen och medlemstillsynen i fråga om den ekonomiska verksamheten förverkligas antingen genom medlemmarnas fortlöpande (månatliga) rätt att få uppgifter om bokföringstransaktionerna och förteckningen över tillgångar eller genom en årskalkyl som upprättas på basis av dessa. Om en förening som tillämpar bokföringsreglerna i stället för medlemmarnas fortlöpande rätt att få uppgifter beslutar att upprätta en årskalkyl över bokföringen, är det skäl att vid föreningsmötet besluta om fastställande av den. Genom mötesbehandling och beslutsfattande säkerställs det att medlemmarna i en förening som tillämpar en årskalkylmodellen årskalkyl får information om innehållet i årskalkylen. (RP 200/2022 rd, s. 21 och 22).
Bakgrund
I förslaget föreslås antagandet av en ny statsrådets förordning om redovisning i mikroföreningar. Förordningen skulle antas med stöd av 37 a § 7 mom. i föreningslagen och skulle innehålla närmare bestämmelser om hur redovisningen ska ordnas och vad den ska innehålla samt om scheman och om årskalkylen.

Med mikroförening avses i lag och förslaget till förordning en förening enligt 37 a § 2 mom. i föreningslagen vars sammanlagda belopp av de understöd och andra inkomster som föreningen erhållit per räkenskapsperiod är högst 30 000 euro för både den avslutade räkenskapsperioden och den räkenskapsperioden som omedelbart föregår det, som inte bedriver affärsverksamhet och som har beslutat om tillämpningen av de bestämmelser som avses i 3—7 mom. i samma lagrum på föreningens redovisning.

Förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2023. Enligt övergångsbestämmelsen i föreningslagen gäller 37 a § 3―6 mom. i lagen för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2023 eller senare.
Målsättningar
Den redovisning som avses i förslaget till förordning beräknas minska de administrativa kostnaderna åtminstone för sådana små föreningar som inte erhåller offentliga bidrag och som inte deltar i godkänd insamling av pengar (tillståndspliktig penninginsamling kräver bokföring i enlighet med bokföringslagen).

I praktiken kan det finnas situationer där finansiärer eller avtalspartner till eller aktiviteter annars i en förening som uppfyller definitionen av en mikroförening kräver bokföring och bokslut i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). Sådana situationer som grundar sig på annan lagstiftning (se 3 § 2 mom. i förslaget till förordning) och det bidrag som föreningen erhållit (3 § 5 mom.) beaktas uttryckligen i förslaget till förordning, som inte hindrar att man kommer överens om rapporteringskrav som går utöver redovisningen, till exempel när det gäller villkor av annan finansiering som föreningen erhåller.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2023 - Hankkeen internetsivu (suomeksi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM015:00/2023 - Webbsidan av projektet (på svenska)

Bilagor:
Tidtabell
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om förslaget till förordningen. Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 21 april 2023.

Det svenska förslaget till förordningnen tilläggs under remissperioden.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet ska inte sändas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50039, fornamn.efternamn@gov.fi
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn@gov.fi 
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Ammattitilintarkastajat – Yrkesrevisorer ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Demos Helsinki oy    
Dodo ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finlands Svenska Scouter rf    
Gutsy Go ry    
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta    
Helsinki Urban Art ry    
Iholiitto    
Invalidiliitto    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus    
Keskusrikospoliisi    
Kopiosto    
Kuopion kaupunki    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liike Nyt    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
MYYRMÄKI-liike    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oranssi ry    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset    
Professori Heikki Halila    
Rovaniemen kaupunki    
Savonlinnan seudun kolomonen ry    
Siskot ja Simot ry    
Sisäministeriö    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry    
Suomen harrastajateatteriliitto ry    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Nuorisoseurat ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomi-Seura ry    
Suomi-Seura ry / Ulkosuomalaisparlamentti    
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)    
Svenska hörselförbundet rf    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen kaupunki    
Teosto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovaranministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Vihreä liitto    
Yhteismaa ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

rekisteröity yhdistys

kirjanpito

bokföring

Registrerad förening

tilinpito

redovisning