Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18327/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021). 

Ehdotuksella pidennettäisiin pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja 31.12.2024 asti. Tällä hetkellä lakia sovelletaan pakettiautojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.12.2022 ja kuorma-autojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.3.2023. Lisäksi ehdotetaan lain voimassaoloaikaa pidennettäväksi 31.12.2026 asti. Tällä hetkellä laki on voimassa 31.12.2024 asti.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi huhtikuussa vihreän siirtymän kokonaispaketista vuosille 2022 ja 2023. Osana pakettia osoitettiin rahoitusta fossiilittoman liikenteen tiekartan toimiin. Ministerityöryhmän päätöksen mukaan pakettiautojen hankintatukeen varataan yhteensä 4,5 miljoonaa euroa ja kuorma-autojen hankintatukeen yhteensä 4 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuosina 2022–2023. Eduskunta hyväksyi määrärahapäätökset kuluvan kalenterivuoden osalta osana vuoden 2022 toista lisätalousarviota.
Esitys on tarkoitus käsitellä vuoden 2023 talousarvioesitykseen yhteydessä.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan liikenteen päästövähennystavoitteiden on vastattava kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen, jonka mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Hallitusohjelman mukaan Suomi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021) tuli voimaan 1.1.2022. Laissa säädetään valtion talousarvion mukaisesta tuesta vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintaa eli ostamista ja pitkäaikaisvuokrausta varten sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamista varten. Hankintatukea voidaan myöntää täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan, sähkökäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun taikka kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan ja sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan. Muuntotukea voidaan myöntää ajoneuvon muuntamiseksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi.Hankinta-ja muuntotukia haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.
Tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa kuorma-auton hankintatuen ja pakettiauton hankintatuen hakeminen tehtyjen määrärahapäätösten mukaisesti vuoden 2024 loppuun saakka. Tavoitteena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista.

Kuorma-auton hankintatuella ja pakettiauton hankintatuella on tarkoitus edistää sähköllä ja kaasulla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää. Tukien tavoitteena on parantaa kansalaisten ja kuljetusalan mahdollisuuksia vihreään siirtymään.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20211289 - Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM027:00/2022 - Lagstiftningsprojekt: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft och för konvertering av fordon till drift med alternativ drivkraft

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM027:00/2022 - Säädösvalmisteluhanke: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211289 - Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Liitteet:

Hallituksen_esitysluonnos.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Utkast RP.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, emmi.simonen@gov.fi
Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, pinja.oksanen@gov.fi
Jakelu:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö