Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4126/2019

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 29 ympäristöministeriön toimialan lakia, jotta lakien muutoksenhakusäännökset erityisesti valitusluvan osalta olisivat yhdenmukaiset 1 päivänä tammikuuta 2020 voimaantulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) kanssa. Jo nykyisinkin valtaosa ympäristöministeriön toimialan päätöksistä kuuluu valitusluvan piiriin, mistä on nimenomaisesti säädetty kussakin erityislaissa. Koska edellä mainitussa yleislaissa valituslupamenettelystä tulee pääsääntö, muutettaisiin erityislakien valituslupasäännökset yleisiksi viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
Tausta
Vuonna 2019 eduskunta hyväksyi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, jolla korvattiin hallintolainkäyttölaki. Valitusluvan käyttöä koskeva pääsääntö valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muutettiin uudessa laissa päinvastaiseksi hallintolainkäyttölaissa olleeseen säännökseen verrattuna: Lain 107 §:n mukaan hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Tavoitteet
Lakimuutosten tavoitteena on ajantasaistaa ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä suhteessa uuteen yleislakiin eli lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Samalla yhdenmukaistetaan ympäristöministeriön toimialan muutoksenhakusäännöksiä. Lakimuutosten tavoitteena on selkeyttää ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöä ja toteuttaa valituslupamenettely kattavasti. Ehdotetut muutokset jatkaisivat hallintolainkäyttöä koskevaa kehitystä. Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa rajoittuisi asioihin, joiden osalta poikkeavaan menettelyyn olisi erityiset perusteet. Valituslupamenettely mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden aseman kehittymisen entistä enemmän ennakkopäätöstuomioistuimeksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 4.10.2019 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, hallitusneuvos Jaana Junnila, lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, erityisasiantuntija Piia Kähkölä, hallitussihteeri Sini Pietilä ja lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
AKK-Motosport ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Elektroniikan tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaupan liitto ry    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt SAY ry    
Suomen kiinteistöliitto ry    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Moottoriliitto ry    
Suomen yliopistokiinteistöt Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus YVA ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Vuokralaiset VKL ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry