Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta Määräys valtion viranomaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon

Lausuntopyyntö luonnoksesta Määräys valtion viranomaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon

Lausuntopyynnön diaarinumero: KA/26492/03.99/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kansallisarkisto muuttaa siirtolinjauksiaan ja pyytää lausuntoa määräyksestä ja perustelumuistiosta Määräys valtion viranomaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon.

Lausunnonantajilta pyydetään näkemyksiä asiakirjojen sisällöstä ja sovellettavuudesta.
Tausta
Kansallisarkisto on ottanut vastaan analogisessa muodossa arkistoitavia aineistoja sekä alkujaan digitaalisia aineistoja. Arkistoitavat asiakirjat on otettu vastaan ensisijaisesti paperimuodossa.

Kansallisarkisto ottaa vastaan arkistoitavia asiakirjoja ja tietoaineistoja 1.1.2021 alkaen pääsääntöisesti yksinomaan digitaalisessa muodossa. Linjaus koskee valtion virastoja, laitoksia, tuomioistuimia ja muita valtion viranomaisia.

Siirtävä viranomainen vastaa kaikista siirtämisen kustannuksista, joita muodostuu käsittelyn eri vaiheista. Siirron kustannuksiin sisältyy myös analogisen aineiston muuttaminen digitaalisen muotoon ja mahdollinen analogisen aineiston hävittäminen.

Kansallisarkisto antaa arkistolain 14 §:n 1 momentin nojalla siirtomääräyksen ja tarvittaessa muita tarkentavia määräyksiä ja ohjeita näiden linjausten mukaisesti.

Kansallisarkisto toteuttaa linjauksellaan viime vuosina annettuja hallitusten periaatepäätöksiä ja linjauksia digitalisaatiosta. Digitalisointi laajennettiin koskemaan kaikkia valtion viranomaisten hallussa olevia arkistoitavia asiakirjoja.
Tavoitteet
Määräysluonnoksen tavoitteena on uudistaa Kansallisarkiston siirtolinjausta siten, että siirrot tukisivat nykyistä paremmin digitalisaatiota. Tavoitteena on ohjata viranomaisia Kansallisarkistoon siirrettävien asiakirjojen säilytysmuodosta ja siirtämisestä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa johtaja Veli-Matti Pussinen (veli-matti.pussinen@arkisto.fi, p.029 533 7261)
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriisinhallintakeskus, CMCFinland    
Kriminaalipolitiikan instituutti    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartiosto    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Näkövammaisten kirjasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustuvoimat    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rahoitusvakausvirasto    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan vaasan sairaala    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vartiolentolaivue    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

arkistointi

Arkistot

Kansallisarkisto

digitointi