Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13298/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi (”Yrityssaneerauslain muuttaminen: maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano”).
Tausta
Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän valmistelemaan EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yrityksen saneerausta koskevaan lainsäädäntöön sekä direktiivin edellyttämät, kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta koskevat toimenpiteet. Työn tavoitteeksi asetettiin erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Työryhmän toimeksiantoon ei kuulu niin sanottua velkakonversiota koskevien kysymysten arvioiminen. Työryhmän tuli laatia mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työn määräajaksi asetettiin 30.4.2021. Oikeusministeriö päätti 8.12.2020 jatkaa työryhmän toimikautta kansallisten muutostarpeiden arviointia varten 31.12.2021 saakka. Työryhmän toimikautta pidennettiin, koska vuoden 2020 koronaviruspandemian ja siihen liittyneiden kiireellisten lainsäädäntötoimenpiteiden johdosta työryhmä ei ehtinyt suunnitellulla tavalla käsittelemään laajaa toimeksiantoaan määräaikaan mennessä.
Tavoitteet
Työryhmän välimietinnön tavoitteena on erityisesti maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämien muutosten täytäntöönpano. Työryhmä ehdottaa, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely, joka täyttää direktiivin vaatimukset. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn, kun velallinen ei ole vielä maksukyvytön vaan vasta maksukyvyttömyyden uhkaama. Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa ja sitä kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Se voitaisiin edelleen aloittaa, jos velallinen on maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta. Perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn tehtäisiin vastaavat muutokset kuin varhaiseen saneerausmenettelyyn siltä osin kuin muutosten katsotaan sujuvoittavan menettelyä. Lisäksi tässä yhteydessä ehdotetaan muutama menettelyä sujuvoittava muutos, jotka eivät johdu suoraan direktiivistä, mutta liittyvät kiinteästi direktiivin tavoitteisiin. Esityksessä esimerkiksi ehdotetaan, että päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta tekisi jatkossa osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-817-2 - Yrityssaneerauslain muuttaminen: maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano : Työryhmän välimietintö

Liitteet:

OM_2021_18_ML.pdf - Yrityssaneerauslain muuttaminen: maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano : Työryhmän välimietintö

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 2.7.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat lainsäädäntöneuvos Mari Aalto (puh. 02951 50502, s-posti etunimi.sukunimi@om.fi) ja erityisasiantuntija Katri Aho (puh. 02951 50084, s-posti etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finnish Business Angels Network (FiBAN)    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kauppakorkeakoulu    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Keskuskauppakamari    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamies    
Lapin yliopisto/tutkijatohtori Anssi Kärki    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Perheyritysten liitto ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssisäätiö    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Takuusäätiö    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto/professori Johanna Niemi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Yritys-Suomi Talousapu/ELY-keskus