Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön muutostarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14172/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on keväällä 2020 aloitettu arviointityö tieturvallisuusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muista muutostarpeista. Arviointityön pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva arviomuistio, jonka tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys uuden tieturvallisuusdirektiivin aiheuttamista lainsäädännön muutostarpeista.
Tausta
Arviomuistiossa käsitellään lainsäädännönmuutostarpeita, jotka koskevat tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementointia. sekä muita vähäisiä muutostarpeita lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). Tieturvallisuusdirektiivissä säädetään muun muassa tieturvallisuusvaikutusten arvioinneista, tiehankkeiden turvallisuusauditoinneista, tieverkon turvallisuustarkastuksiin liittyvistä menettelyistä ja tieosuuksien luokittelusta niiden onnettomuusalttiuden ja parantamismahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteet
Muistiossa on pyritty virkamiestyönä tunnistamaan lainsäädännön muutostarpeet, tuomaan sidosryhmien kommentoitavaksi erilaisia vaihtoehtoja sekä pyydetään tietoja direktiivin edellyttämien toimien vaikutuksista. Arviomuistio on osa tieturvallisuusdirektiivin implementointia koskevan lakimuutoshankkeen esivalmistelua ja lausuntokierroksen tavoitteena on koota sidosryhmiltä tietoa ja näkemyksiä tieturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanosta ja alustavien vaihtoehtojen vaikutuksista sekä mahdollistaa direktiivin implementoinnin jatkovalmistelun tarkempi suunnittelu.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM053:00/2019 - Lisätietoja hankkeesta valtioneuvoston hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta arviomuistiosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.8.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies, Susan Hindström, p. 050 471 0007, susan.hindstrom@lvm.fi

Liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 040 041 5976, mervi.karhula@lvm.fi
Jakelu:
Autoliitto    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Infra ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
OM    
Onnettomuustietoinsituutti (OTI)    
Poliisihallitus    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräilyliitto    
Pyöräliitto    
Pyöräliitto    
SKAL    
SM    
STM    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Motoristit ry    
Taksiliitto    
TEM    
Traficom    
Väylä    
YM    
Asiasanat

liikenne

liikenne- ja viestintäministeriö