Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13519/2021

Vastausaika on päättynyt: 27.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää kohdassa Ikäystävällisyyden edistäminen useita kirjauksia väestön ikääntymiseen ja sen tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen varautumiseen. Uudistusten ensimmäinen vaihe, erityisesti iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus, toteutettiin kesäkuussa 2020 hyväksytyllä lailla 565/2020.
 
Iäkkäiden palvelujen uudistamista koskevan lainsäädännön kokonaisuuden täydentävässä toisessa vaiheessa pohjana ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun 29.8.2019 asettaman iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistustyöryhmän raportti, joka julkaistiin 19.5.2020, sekä siitä kesän 2020 lausuntokierroksen aikana saatu lausuntopalaute. Työryhmän tavoitteena oli turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä vahvistaa palvelujen laatua, sekä tarpeenmukaista ja yhdenvertaista saatavuutta. Toisen vaiheen uudistuksen keskeisimmiksi teemoiksi tunnistettiin raportissa iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuuden edistäminen, iäkkäiden hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuuden selkeyttäminen sekä kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (vanhuspalvelulaki), sosiaalihuoltolakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia.
 
Esityksen keskeisenä tavoitteena on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjausten mukaisesti vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja ja tehostaa omavalvontaa sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavissa palveluissa. Tavoitteena on myös selkeyttää tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen välistä eroa sekä asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin vastaavien sosiaalihuoltolain palvelujen kokonaisuutta.
 
Esityksessä ehdotetaan vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset asumisen strategisesta suunnittelusta ja ennakoinnista sekä säännös iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon laitoshoidon poistamisesta. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä palvelusuunnitelmasta, päätöksenteosta, kotihoidon henkilöstön riittävyydestä, johtamisesta sekä omavalvonnasta.
 
Kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja koskevat muutokset ehdotetaan tehtäväksi sosiaalihuoltolakiin ja ne koskisivat kaikkia lain soveltamisen piiriin kuuluvia asiakasryhmiä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta sekä säädettäisiin tukipalveluista sosiaalipalveluna. Lakiin lisättäisiin säännökset turvapalvelujen toteuttamisesta, kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta sekä asumispalvelujen toteuttamisesta. Johtamista ja omavalvontaa koskevia säännöksiä vahvistettaisiin. 
 
Kotihoidon laadun ja riittävyyden varmistamiseksi sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamisesta ja toimenpiteistä työvoiman vajaukseen puuttumiseksi.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Liitteet:

2 vaiheen HE_lausuntoversio.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

2 vaiheen HE_lausuntoversio_sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och vissa lagar som har samband med dem

Vaikutusarvioinnin taustamuistiot.pdf -

Aikataulu
Lausuntoaika on 10.6.-27.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste (VN/13519/2021). Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Kysymysten jälkeen on varattu tila lyhyille perusteluille tai muille huomioille. Toivomme muutosehdotusta pykälään tai pykälän perusteluihin, jos olette eri mieltä esityksen ehdotuksesta.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Hallitusneuvos Jaana Huhta, jaana.huhta@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, satu.karppanen@stm.fi
Hallitusneuvos emerita Riitta Kuusisto
Suunnittelija Kaarina Tuokko, kaarina.tuokko@stm.fi
Jakelu:
Akuuttigeriatrian yhdistys SAGY    
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Esperi    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finfami ry    
Folkhälsan    
Folktinget    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Huoltaja-säätiö    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kansallinen kokoomus r.p    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUT-yliopisto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito Oy / sosiaalialan osaamis-keskusten johtajat    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palliatiivisen hoidon yhdistys    
Palliatiivisen lääketieteen yhdistys    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perussuomalaiset r.p    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sininauhaliitto    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa, Pikassos / sosiaa-lialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Senioriliike    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtaja    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tukipalvelut

stödtjänster

kotihoito

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen

asumispalvelut

personal

tjänster för äldre

intensifierat serviceboende

kotipalvelu

hemservice

hemvård

serviceboende