Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Joensuun kaupungin asuntopoliittinen ohjelma

Joensuun kaupungin asuntopoliittinen ohjelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: 001

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Joensuun kaupunki on viime vuosina tehnyt asuntopolitiikkaa kaupungin eri toimialojen linjausten sekä maapoliittisen ohjelman kautta. Asuntopolitiikka on kuitenkin nähty niin tärkeänä osana alueen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia, että tätä varten on haluttu laatia oma tarkempilinjainen ohjelma. Uudella ohjelmalla pyritään vastaamaan jo havaittuihin haasteisiin, ohjaamaan kaupungin kehittymistä ja varautumaan ennakoiden tulevaan.
 
Ohjelma on valmisteltu yhdessä konsernipalvelujen ja kaupunkirakenneyksikön asiantuntijoiden kanssa. Ohjelman valmistelun yhteydessä tehtiin myös yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksen kanssa. “Monimenetelmällinen tutkimus käytännössä” -kurssin osallistujat toteuttivat kevään 2022 aikana esitutkimuksen Joensuun kaupungin toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kurssi selvitti esitutkimuksessaan mm. C21-kaupunkien asuntopolitiikkaa, Joensuun muuttoliikettä ja väestökehitystä, paikallista palvelurakennetta ja sen kehitystä sekä Joensuun joukkoliikennettä. Esitutkimus on kokonaisuudessaan tämän ohjelman liitteenä.

Ohjelman valmisteluprosessi on pyritty pitämään mahdollisimman vuorovaikutteisena. Valtuutetuille sekä kaupunkirakennelautakunnan jäsenille on järjestetty keväällä 2022 asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta iltakoulu, joka toimi lähetekeskusteluna laadittavan ohjelman tarpeista. Valtuustoryhmille toteutettiin kesällä myös tarkentava kysely ohjelmaan kohdistuvista toiveista ja tarpeista sekä linjattavista toimenpiteistä. Alkuvuodesta 2023 kuntalaisille ja eri sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus lausua luonnoksesta Lausuntopalvelu-kanavan kautta.

Ohjelma on laadittu nelivuotiseksi, vuosiksi 2023-2026. Tällä halutaan turvata linjattujen toimenpiteiden jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta. Viime aikoina olemme kuitenkin nähneet, että maailma voi muuttua nopeastikin. Kaupungin tulee olla ajan hermolla. Näin ollen ohjelman päivitys kesken ohjelmakauden on myös mahdollista.    
 
Tausta
Laki asunto-olojen kehittämisestä (1985/919) velvoittaa kuntaa luomaan alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle. Lain mukaan kunnalla on velvollisuus parantaa erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisoloja. Säädöksen (1993/1191) mukaan ”Kunnanvaltuusto tarpeen mukaan hyväksyy ja tarkistaa kunnallisen suunnittelun osana asunto-ohjelman asuntopoliittisten toimiensa perustaksi”. Asuntopolitiikka liittyy tiiviisti maapolitiikkaan ja kaavoitukseen sekä liikennesuunnitteluun ja peruspalveluiden verkostoihin. Liityntäpinnat ovat sellaisia, että seudullinen näkökulma on syytä huomioida.  

Edellä mainittuun lakiin ja säädökseen perustuen Valtioneuvosto on laatinut vuonna 2021 selonteon ”Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028”. Selonteossa hallitus asettaa valtion asuntopolitiikalle tavoitteita ja niiden toteuttamisessa noudatettavia periaatteita seuraaville kahdeksalle vuodelle. Lisäksi selonteossa konkretisoidaan asuntopolitiikan suuntaa tukevia toimenpiteitä. Selonteko sisältää myös erilaisia selvitystarpeita. (VNS 12/2021 vp, s. 3) Tämä selonteko toimii erinomaisena lähdemateriaalina kaupungin asuntopolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta pohdittaessa sekä varsinkin toimenpiteitä mietittäessä. Seuraavissa kappaleissa 2–5 kuvataan kaupungin nykyisiä käytänteitä ja olemassa olevia linjauksia.
Tavoitteet
Joensuun kaupungin asuntopoliittisessa ohjelmassa on huomioitu valtakunnallisia tavoitteita ja toimintaympäristössä tunnistettuja muutoksia sekä erityisesti paikallisesti tunnistettuja tarpeita.

Asuntopoliittinen ohjelma toteuttaa konsernistrategiaa, jonka tavoitteena on pitää Joensuu kasvukaupunkien joukossa etenemällä määrätietoisesti kohti 80 000 asukkaan kaupunkia vuoteen 2025 mennessä.
Liitteet:
Aikataulu
Joensuun kaupunki tarjoaa kuntalaisille ja eri sidosryhmille mahdollisuuden antaa lausuntonsa Joensuun kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta. Lausunnot pyydetään antamaan 28.2.2023 mennessä. Lausuntoajan päätyttyä, lausuntoihin tutustutaan ja ne huomioidaan tarvittavilta osin ohjelmassa. Asuntopoliittinen ohjelma on käsitellä kaupunginvaltuustossa 27.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot annetaan siten, että ne koskevat asuntopoliittista ohjelmaa kokonaisuudessaan.
Valmistelijat
Valtuuhenkilö kansliapäällikkö Jenni Jokela. Kysymykset liittyen lausuntopyyntöön sähköpostitse jenni.jokela@joensuu.fi.
Asiasanat

Asuntopoliittinen ohjelma