Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12128/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille tilaisuuden antaa lausuntonsa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta luonnonsuojelulakia. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta ja Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta on saatu runsaasti uutta tietoa, ymmärrys ilmastonmuutoksen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle on lisääntynyt, ja muu lainsäädäntö, ohjauskeinot ja hallinto ovat muuttuneet nykyisen luonnonsuojelulain voimassaoloaikana. Voimassa olevaa luonnonsuojelulakia ajantasaistettaisiin ja sen vaikuttavuutta parannettaisiin. Uudistuksella toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulakia uudistetaan arviointien perusteella.

Tausta
Uutta luonnonsuojelulakia koskevaa luonnosta on valmisteltu laajapohjaisessa projektiryhmässä. Voimassa olevaa luonnonsuojelulakia tarkasteltiin projektiryhmässä sääntelyn muutostarpeita läpileikkaavien teemojen kautta: ilmastonmuutos, lajien suojelun parantaminen, luontotyyppisuojelun parantaminen, luontotiedon hallinta sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kannustimet. Teematarkastelussa tunnistettiin keskeiset muutostarpeet ja esiteltiin projektiryhmälle niihin perustuvat lain muutosehdotukset. Lisäksi ekologista kompensaatiota koskevat ehdotukset kytkeytyvät koko lakiin ja ne on valmisteltu erillisessä projektiryhmässä.
 
Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus luonnonsuojelulakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi. Ehdotusta valmistelevan projektiryhmän työ jatkuu lausuntokierroksen jälkeen ja projektiryhmä jättää syksyllä ehdotuksensa hallituksen esitykseksi.
 
Voimassa olevan luonnonsuojelulain yleinen rakenne ja sen useat pykälät säilyisivät pitkälti ennallaan, mutta lakia täydennettäisiin ja tarkistettaisiin monilta osin. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita, Natura 2000-alueita, monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukemista, korvauksia sekä valvontaa koskevat säännökset säilyisivät pääasiassa nykyisessä muodossaan, kuitenkin niin, että havaitut puutteet korjattaisiin ja säännöksiä täsmennettäisiin. Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan myös merkittäviä muutoksia esimerkiksi lain yleisiin säännöksiin, luonnonsuojelusuunnittelun laajentamiseen, luontotyyppi- ja lajisuojelun vahvistamiseen sekä saamelaisten oikeuksien edistämiseen. Kokonaan uusissa luvuissa säädettäisiin luonnonsuojelun hallinnosta, eliölajien vaihdantaa, maahantuontia ja maastavientiä koskevista säännöksistä sekä luontotiedon hallinnasta. Lisäksi ekologista kompensaatiota koskevassa uudessa luvussa säädettäisiin suojelusta poikkeamisesta aiheutuvan heikennyksen hyvittämisestä ja luonnonarvojen tuottamisesta ja vapaaehtoisen hyvittämisen varmentamisesta. 
 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan uuden luonnonsuojelulain lisäksi myös muutettavaksi pääasiassa teknisesti eräitä muita lakeja. Nämä ovat tämän lausuntopyynnön mukana erillisenä liitteenä.
 
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua luonnonsuojelulain toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja hidastamiseksi. Ehdotuksella pyritään myös lisäämään luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostamaan hallinnollisia menettelyjä. Näiden ohella ehdotuksen tavoitteena on osaltaan selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

Linkit

https://ym.fi/lsuudistus - Lisätietoa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta

https://ym.fi/sv/revideringen-av-naturvardslagstiftningen - Mer information om revideringen av naturvårdslagstiftningen

https://ym.fi/luonnonsuojelulain-ja-asetuksen-uudistus - Lisätietoa luonnonsuojelulain- ja asetuksen uudistuksesta

https://ym.fi/sv/revideringen-av-naturvardslagen - Mer information om revideringen av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

https://ym.fi/ekologinen-kompensaatio - Lisätietoa ekologisesta kompensaatiosta

https://ym.fi/sv/ekologisk-kompensation - Mer information om ekologisk kompensation

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM012:00/2020 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 6.9.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio (puh. +358 029 5250251, lomalla 12.7 – 15.8.2021) ja erityisasiantuntija Arja Halinen (puh. +358 029 5250413, lomalla 28.6. – 31.7.2021) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi.

Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

luonnonsuojelu

ilmastonmuutos

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelulaki

luontotyypit

eliölajit

luonnonsuojelualueet

ekologinen kompensaatio