Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18229/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster.
Bakgrund
År 2018 undersökte justitiekanslern i statsrådet huruvida upphandlingsförfarandet vid Institutet för hälsa och välfärd var oavhängigt. Justitiekanslern meddelade sitt beslut den 10 maj 2019. I beslutet ansåg justitiekanslern det motiverat att man tydligare skiljer åt den vaccinforskning som läkemedelsbolag finansierar och beredningen och beslutsfattandet i anslutning till beslut om upphandling av vacciner för att man ska kunna säkerställa att förfarandet är oavhängigt och opartiskt. Med anledning av de utredningar som gjorts vid social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd beslutade social- och hälsovårdsministeriet som fortsatt åtgärd att fortsätta beredningen av en bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster. Den föreslagna lösningen innebär att Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskning hålls åtskild från upphandlingen av vacciner, och detta skapar dessutom bättre förutsättningar för den nationella vaccinforskningen.
Målsättningar
Genom lagen bemyndigas statsrådet att överlåta egendom och verksamhet som hänför sig till produktionen av kommersiella vaccinforskningstjänster och som Institutet för hälsa och välfärd administrerar till ett nytt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhetsområden är medicinsk forskning och utveckling. Bolagets huvuduppgift innebär kommersiell vaccinforskning och tillhörande experttjänster. Den personal vid Institutet för hälsa och välfärd som utför kommersiella vaccinforskningsuppgifter övergår i aktiebolagets tjänst. Finska staten har aktiemajoritet i det bolag som bildas och det hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Det bolag som bildas ska vara ett bolag som sköter statliga specialuppgifter och social- och hälsovårdsministeriet ska svara för ägarstyrningen av bolaget.
 
Syftet med propositionen är att separera den vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag från beredningen och beslutsfattandet i anslutning till beslut om upphandling av vacciner, så att det kan säkerställas att förfarandet är oavhängigt och opartiskt. 
Bilagor:
Tidtabell
Regeringens proposition hänför sig till statsbudgeten för 2021. Därför ska regeringens proposition överlämnas vid statsrådets allmänna sammanträde den 5 oktober 2020. För att regeringspropositionen ska kunna överlämnas den 5 oktober 2020 måste remisstiden förkortas.

Vänligen lämna ert utlåtande senast den 11 september 2020 klockan 16:15.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla utlåtanden är offentliga. Begäran om utlåtande och materialet finns också på webbadressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i statsrådets projektportal https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt på projektnumret STM101:00/2020.
Beredare
Niina Kiviaho, specialsakkunnig, förnamn.efternamn@stm.fi, tfn +358 295 163 009
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuopion yliopistollinen keskussairaala    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mevac - Meilahden Rokotetutkimuskeskus    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopistollinen keskussairaala    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Svenska handelshögskolan    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopistollinen keskussairaala    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
TUKIJA    
Turun yliopisto    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, rokotetutkimus, yhtiöittäminen, HE