Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9517/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta sekä luotsausasetuksen (1385/2016) muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.
Tausta
Esitys liittyy varautumiseen covid-19-epidemian jatkumiseen kesän 2021 aikana. Esityksessä jatkettaisiin aiempia LVM:n hallinnonalalla tehtyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa. Esitys koskee liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennetusta varautumisvelvollisuudesta covid-19-epidemian aikana (18 a §), laivaväen pätevyyksien voimassaoloajoista (109 ja 109 a §) sekä aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittamisesta covid-19-epidemian aikana (179 a §). Koska ehdotettu 18 a § on yhteydessä tartuntatautilain väliaikaisiin säännöksiin 58 c, 58 e ja 58 h §, on liikenteen palveluista annetun lain 18 a §:n voimassaolon jatkamista arvioitava tartuntatautilain säännösten voimassaolon näkökulmasta. Tarvetta lain 18 a §:n voimassaolon jatkamiselle arvioidaan tarkemmin lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen.

Laivaväkilain (1687/2009) 13 §:n väliaikaista muutosta, jolla on mahdollistettu erivapauden myöntämi-nen myös aluksella vaaditusta lisäpätevyydestä, jatkettaisiin. Lisäksi luotsauslain (940/2003) luotsauksen henkilölupien voimassaoloaikaa ja koeluotsausvaatimuksesta poikkeamista koskevaa väliaikaista säännöstä (21 b §) jatkettaisiin. Samalla luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1385/2016) muutettaisiin niin, että mahdollisuus suorittaa tarvittavia matkoja ja harjoitteluja simulaattorissa olisi voimassa pidempään (10 a §). Nykyiset väliaikaiset poikkeukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja olemaan voimassa 30.9.2021 saakka.
Tavoitteet
Esitys liittyy covid-19-epidemiaan ja sen aiheuttamiin tilanteisiin varautumiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi.
Liitteet:

Lausuntopyyntö_covid 19 jatko HE ja VNA.pdf - Lausuntopyyntö

VNA muistioluonnos_VNA luotsauksesta_jatkopoikkeus_7.4.21.pdf - Muistioluonnos asetusmuutoksesta

VNA luotsauksesta_luonnos_väliaikainen muutos_covid19_7.4.21.pdf - Luonnos asetukseksi luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaiseksi muuttamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi_lvm hallinnonalan väliaikaiset muutokset_covid_19.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Utkast till proposition_VN95172021.pdf - Utkast till proposition

SV utkast till förordning_lotsning_VN95172021.pdf - Utkast till förording

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
katja.peltola@lvm.fi ja monika.mutanen@lvm.fi
Jakelu:
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Autoliitto ry    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Business Finland    
Cabonline    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Etelä-Savon ELY-keskus    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
ESL Shipping Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Föli    
Godby Shipping Ab    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Taksiautoilijat ry    
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran kaupunki    
Joensuun kaupunki    
John Nurmisen Säätiö    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaaS Global Oy    
Matkahuolto Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Neste Shipping Oy / OSM Ship Management Finland Oy Rederi Ab Nathalie Ronja Marin Ltd Ab Rauma Cata Oy    
Nysse    
Oikeusministeriö    
OnniBus.com Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Paikallisliikennelitto    
Pohjois-Suomen Taksiyrittäjät ry    
Porin Satama Oy    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
Postnord    
PostPal OÜ    
Prima Shipping Oy    
PRO-Keskus Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Regeri Ab Eckerö    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen palvelutaksit    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tornion kaupunki    
Turku    
Turun Satama Oy    
Turun Seudun Taksiyrittäjät ry    
Tuusula    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
VNK    
VNK/Hallituksenesitykset@vnk.fi    
VR -yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

luotsaus

merenkulku

tavaraliikenne

ammattipätevyydet

laivaväki

henkilöliikenne