Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1538/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset koskevat miehittämättömän kulkuneuvon puuttumisesta pidettävää pöytäkirjaa sekä sylkemisen estävän hupun lisäämistä sitomisvälineeksi, jolla voidaan rajoittaa toimintavapautta.
 
Tausta
Vankeuslakiin (767/2005) ja tutkintavankeuslakiin (768/2005) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan päivänä    kuuta 2019. Muutokset perustuvat hallituksen esitykseen laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 222/2018 vp). Keskeiset muutokset koskevat miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumista ja sylkemisen estävän suojan käyttöä.
Vankeuslain 16 luvun 2 a §:ssä säädetään Rikosseuraamuslaitokselle toimivalta puuttua vankilan alueella tai sen yläpuolella kulkevaan miehittämättömään kulkuneuvoon. Luvun 9 §:ssä säädetään siitä, että puuttumisesta pidetään pöytäkirjaa, jonka sisältö määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Tutkintavankeuslain 11 luvun 2 a §:ssä säädetään, että tutkintavankeuden toimeenpanossa sovelletaan vankeuslain säännöksiä miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta.
Vankeuslain 18 luvun 2 §:ssä säädetään Rikosseuraamuslaitokselle toimivalta käyttää sylkemisen estävää suojaa vangin toimintavapauteen puuttumisessa tietyin edellytyksin. Luvun 9 §:n mukaan tarkemmat säännökset voimankäyttövälineistä ja sitomiseen käytettävistä välineistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tutkintavankeuslain 13 luvun 2 ja 9 :ssä on vastaavan sisältöiset säännökset.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 29.3.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Rikosseuraamuslaitosta pyydetään liittämään Keskushallintoyksikön lausuntoon myös Rikosseuraamusalueiden lausunnot.
Valmistelijat
Lisätietoja: erityisasiantuntija Anne Kohvakka p. 0295 150 183, anne.kohvakka@om.fi
Jakelu:
RISE keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö