Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6695/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1151/2018) voimassaolo päättyy 31.12.2020. Asetuksen pykäläsisältö muuttuu siten, että nykyisestä maksuasetuksesta siirtyy 1.6.2020 siirtymäsäännöksen perusteella kolme tieliikennettä koskevaa suoritetta Liikenne- ja viestintäviraston maksuasetukseen (1452/2019).
 
 
Tavoitteet

Liikenne- ja viestintäviraston 1.1.2020 voimaan tulleeseen maksuasetukseen (1452/2019) lisättiin valmisteilla olevan tieliikennelain muutoksen perusteella maantieinfran tieliikennetekniikan, liikenteenohjauksen, ohjauslaitteiden ja tiemerkintöjen lupatehtävään liittyen uusi tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevien lupien suoriteryhmä (asetuksen liite kohta 19), joita koskevista maksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksessa (1151/2018). Suoritemaksuja sovellettaisiin siirtymäsäännöksen perusteella Liikenne- ja viestintävirastossa 1.6.2020 alkaen.

 

Muutoksen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksessa määrätään vain valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista. Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksuista laaditaan erillinen päätös, joten perittävien maksujen hinnoitteluun ja maksujen muutoksiin asetuksella ei ole vaikutusta. Maksuasetukseen jää vain viittaus liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden päätökseen
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan 6.5.2020 mennessä osoitteeseen lausuntopalvelu.fi

Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa pitää mainita asiaan liittyvä diaarinumero (VN/6695/2020). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät osoitteesta: lausuntopalvelu.fi: (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi. Lausunnossa pitää maininta asiaan liittyvä diaarinumero (VN/6695/2020).

 
Valmistelijat

Arja Karjunen, arja.karjunen@lvm.fi, puh. 040 754 9865

Jakelu:
Liikenne- ja viestintävirasto    
Valtiovarainministerio    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto