Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa koskevista säännöksistä Business Finland -lakiesitysluonnoksessa

Lausuntopyyntö yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa koskevista säännöksistä Business Finland -lakiesitysluonnoksessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/1868/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa Business Finland -lain muutoksia koskevaan hallituksen esitysluonnokseen sisältyvistä Business Finland -yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa koskevista säännöksistä.
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan muutokset Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön 20.12.2021. Business Finland -lain muutoksia koskevassa hallituksen esityksessä on pyritty täsmentämään Business Finland -yhtiön hoitamia julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Lisäksi esityksessä tehtäisiin lakiin muutoksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi Business Finlandin toimintamallin tarkennuttua ja Business Finlandia koskevan lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan.
 
Työryhmä valmisteli hallituksen esitysluonnoksen, jonka suomenkielisestä versiosta pyydettiin lausuntoja ajalla 9.5.–1.7.2022 ja ruotsinkielisestä versiosta puolestaan ajalla 30.5.–22.7.2022. Hallituksen esitysluonnosta on muokattu lausuntopalautteen perusteella.
 
Lausunnoilla ollut hallituksen esitysluonnos sisälsi arvion esityksen vaikutuksista Business Finlandin organisaatioon ja henkilöstöön (kappale 4.2.2.). Esitysluonnoksen vaikutusten arvioinnin mukaan tiettyjä Business Finland -yhtiön tehtäviä ja työntekijöitä on tarpeen siirtää yhtiöstä rahoituskeskukseen. Esitysluonnos ei kuitenkaan sisältänyt säännöksiä yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtymisestä rahoituskeskukseen. Lausuntopalautteen perusteella työryhmä on täsmentänyt esitysluonnoksessa Business Finland -yhtiön hoitamia julkisia hallintotehtäviä sekä lisännyt esitysluonnokseen säännökset, jotka koskevat yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa rahoituskeskukseen. 
Tavoitteet
Business Finland -lain muutoksia koskevaan hallituksen esitykseen lisättäisiin Business Finland -yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa koskevat säännökset (18 §, 19 §). Nämä säännökset koskevat hallituksen esitysluonnoksessa 11 §:ään esitettävistä muutoksista ja uudesta 11 a §:stä aiheutuvaa tehtävien ja henkilöstön siirtoa Business Finland -yhtiöstä Business Finland -rahoituskeskukseen. Lisäksi esitysluonnoksen kappaletta Business Finlandin organisaatioon ja henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista (kappale 4.2.2.) on tarkennettu.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171146 - Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171147 - Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017)

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM013:00/2020 - Hankesivu

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään tiistaina 27.9.2022. Lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi johtuen asian kiireellisyydestä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään lausuntoa erityisesti seuraavista asioista Business Finland -lain muutoksia koskevan hallituksen esitysluonnoksesta:
  1. Yhtiön tehtävien siirtoa koskevat siirtymäsäännökset (18 §)
  2. Yhtiön henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset (19 §)
  3. Henkilöstö- ja organisaatiovaikutuksia koskeva kappale 4.2.2.
Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivun kautta. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1868/2020.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n -sivustolta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -sivulla tai hankesivulla.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa työ- ja elinkeinoministeriössä johtava asiantuntija Maria Hauptmann (maria.hauptmann@gov.fi, +358 295 047 334)
Jakelu:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
BF JUKO-TEK    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
Business Finland    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
JUKO    
Lapin matkailuelinkeinon liitto    
Maahanmuuttovirasto    
OKM    
OM    
Palta ry    
Prof. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
SAK    
Sivistystyönantajat ry    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
UM    
VM    
VNK    
VTV