Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Utkast till statsrådsförordningar (3 förordningar)/Regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik 2021–2027

Utkast till statsrådsförordningar (3 förordningar)/Regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik 2021–2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9125/2021-TEM-13

Vastausaika on päättynyt: 12.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Arbets- och näringsministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan att yttra sig om bifogade utkast till statsrådsförordningar. Förordningarna hänför sig till regeringens proposition (RP 47/2021 rd) med förslag till lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens region- och strukturpolitik (genomförandelagen) samt till lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (finansieringslagen).

Med stöd av den föreslagna genomförandelagen ska det utfärdas en statsrådsförordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (genomförandeförordningen). Med stöd av den föreslagna finansieringslagen ska det utfärdas två förordningar, statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (finansieringsförordningen) samt statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (förordningen om stödberättigande). Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. Ministeriets arbete har understötts av en tvärsektoriell arbetsgrupp som tillsatts för beredningen av regeringspropositionen och en förvaltningssektion som lyder under arbetsgruppen Koheesio 2021+.

I genomförandeförordningen föreskrivs det närmare om myndigheterna för regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik och deras uppgifter samt om uppgifterna för samarbetsorganen för regionalt utvecklingssamarbete. Genom förordningen utfärdas dessutom närmare bestämmelser om programarbetet och genomförandet, förvaltningen och samarbetsförfarandena i fråga om programmen (landskapsprogrammet, EU:s regional- och strukturpolitiska program, Interregprogrammen och Interregprogrammen vid de yttre gränserna).

I finansieringsförordningen föreskrivs det närmare om användningsändamålen för stöd som beviljas med stöd av finansieringslagen och om godtagbara kostnader. Dessutom tas det i förordningen in närmare bestämmelser om ansökan om nationell medfinansiering för projekt inom olika stödkategorier och Interregprogram, om beviljande av stödet, stödets maximibelopp och utbetalningen av stödet. I finansieringsförordningen föreskrivs också om stödberättigande kostnader för projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling.

I förordningen om stödberättigande föreskrivs det om grunderna för ersättning av kostnader för projekt som finansieras med medel från EU:s regional- och strukturpolitiska program, dvs. tillgängliga kostnadsmodeller och finansieringsformer, allmänna förutsättningar för stödberättigande kostnader samt godtagbara kostnader och förfarandena i anslutning till dem. Förordningen ska tillämpas på alla stöd i form av understöd som finansieras med medel från EU:s regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.
Tausta
Lagstiftningen om regionutveckling, genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt projektfinansiering reformeras så att den motsvarar behoven av översyn av systemet för regionutveckling samt de behov som regelverket för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder för programperioden 2021–2027 förutsätter. Den nya lagstiftningen om regionutveckling avses träda i kraft den 1 september 2021. Den ska tillämpas på den nationella regionutvecklingen och på projekt under programperioden 2021–2027 inom EU:s fonder för regional- och strukturpolitik (Eruf, ESF+ och FRO). Genom de statsrådsförordningar som utfärdas med stöd av lagarna preciseras bestämmelserna om genomförande, projektfinansiering och stödberättigande kostnader.
Tavoitteet
Regeringspropositionen har behandlats av statsrådet den 8 april 2021 och sedan lämnats till riksdagen. De lagar som föreslås i propositionen och de förordningar som ska utfärdas med stöd av dem och som nu är på remiss ska tillämpas på den nationella regionalpolitiken och på genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027. Förordningarna ska träda i kraft samtidigt med den föreslagna finansieringslagen och genomförandelagen i september 2021.
Liitteet:
Aikataulu
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 12 maj 2021 i elektronisk form på webbplatsen Utlåtande.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Den som lämnar utlåtande ombeds framföra sina ställningstaganden separat för varje förordningsförslag och motiveringarna till dem (specificerade enligt kapitel och paragrafer). Frågorna i utlåtandetjänsten styr inriktningen av ställningstagandena.

Den som vill lämna utlåtande måste registrera sig. Dessutom krävs stark autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen.

Utlåtandet kan skickas vidare för att bli godkänt av ännu en annan person innan det publiceras i tjänsten. De utlåtanden som lämnats in i utlåtandetjänsten och namnen på dem som undertecknat dem är offentliga efter det att utlåtandet har lämnats in.
Valmistelijat
Mer information:
Tarja Reivonen, tfn 0295 064 942 (särskilt genomförandeförordningen)
Minna Laherto, tfn 0295 047 029 (särskilt finansieringsförordningen)
Jenni Hyvärinen, tfn 0295 049 28 (särskilt förordningen om stödberättigande)
Anne Juutilainen, tfn 0295 064 929 (särskilt förordningen om stödberättigande)
Helinä Yli-Knuutila, tfn 0295 047 146 (Interregbestämmelser)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tem.fi
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kokkolan kaupunki    
Kommunförbundet    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Porin kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ålands landskapsregering    
Österbottens förbund