Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31974/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om främjande av integration och av vissa lagar som har samband med den.

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om främjande av integration och att den gällande lagen med samma namn samtidigt upphävs. Integrationsfrämjande tjänster ska enligt förslaget ordnas som en del av kommunens nya integrationsprogram samt i form av andra integrationsfrämjande tjänster enligt det allmänna servicesystemet. Kommunens integrationsprogram ska utgöra en helhet av integrationstjänster för invandrare i inledningsskedet, och minimikraven för innehållet avses regleras i lag. Integrationsprogrammet ska åtminstone innehålla en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster, en integrationsplan, en ny flerspråkig samhällsorientering, utbildning, annan service, vägledning och rådgivning som främjar integration och sysselsättning och baserar sig på servicebehovet samt fortsatt vägledning efter att programmet upphört.
 
Med lagförslaget avses också maximitiden för integrationsplanens varaktighet förkortas och den fortsatta vägledningen till arbetslivet eller till allmänna sysselsättnings- eller utbildningstjänster effektiviseras. Förslaget avses öka integrationsplanernas ändamålsenlighet och stärka en integrationsfrämjande arbetslivsinriktning. Den språk- och integrationsutbildning som ingår i integrationsprogrammet utökas med sluttestning av språkkunskaperna och förutsättningarna för stödjande av självständiga studier ändras på så sätt att invandraren kan slutföra en självständig studiehelhet som stöds med utkomstskydd för arbetslösa och som har inletts med integrationsplanen var i kraft. Invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsstigar ska enligt förslaget effektiviseras genom att förstärka identifieringen av kompetens och sammanjämkningen av integrationsutbildning med andra sysselsättnings- och utbildningstjänster.  Integration ska även främjas genom andra tjänster än de som finns i integrationsprogrammet, som en del av kommunala bas- eller sysselsättningstjänster, det nationella utbildningssystemet, välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster eller organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet.
 
I lagförslaget ingår förslag om reglering av myndigheternas uppgifter och integrationsfrämjande samarbete samt om sammanjämkningen och uppföljningen av integrationsfrämjandet på olika förvaltningsnivåer. Integrering och sammanjämkning av integrationsfrämjande ska förstärkas genom att sammanjämka planeringen och utvecklingen av integrationsfrämjande med den övriga nationella, regionala och lokala planeringen. I synnerhet ska sammanjämkningen gälla integrationsfrämjandet inom sysselsättning, kompetensutveckling, välfärd och hälsa samt delaktighet. De ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjande utveckling ska var och en för sitt eget förvaltningsområde fastställa målen och åtgärderna för den integrationsfrämjande utvecklingen som en del av verksamhets- och ekonomiplaneringen inom sitt förvaltningsområde.
 
Enligt förslaget ska kommunens ansvar för främjande av integration utökas och kommunen ska tilldelas uppgiften att utarbeta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster samt integrationsplaner både för de invandrare som är anmälda som arbetslösa arbetssökande och de som är utanför arbetskraften. Genom förslaget till lag om främjande av integration avser man i synnerhet se till att de integrationsfrämjande tjänsterna når ut till och omfattar invandrare som är utanför arbetskraften, såsom föräldrar som sköter barn i hemmet, samt förstärka sektorsövergripande integrationsfrämjande. För utsatta personer, såsom kvotflyktingar och ensamkommande minderåriga barn, är det väsentligt med samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet och för dem utarbetas ovan nämnda bedömning och integrationsplan sektorsövergripande.
 
Genom förslaget till lag om främjande av integration förtydligas anvisandet till kommunen för dem som får internationellt skydd samt olika myndigheters skyldigheter i inledningsskedet av mottagandet av kvotflyktingar. Ordnandet av boende och stöd för ensamkommande barn och unga avses bli en del av den socialvård som ingår i välfärdsområdets anordnaransvar. Det föreslås att socialvårdslagen, lagen om fritt bildningsarbete, lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen samt andra lagar som har samband med förslaget till lag om främjande av integration ska ändras.
 
Enligt förslaget till lag om främjande av integration ska en del av de specialkostnader för vilka kommunerna får ersättning av staten bibehållas oförändrade och för en del ska ersättning i fortsättningen betalas till välfärdsområdena. Enligt förslaget ska staten till kommunerna och välfärdsområdena betala en kalkylmässig ersättning för mottagning av personer som får internationellt skydd och för ordnande av integrationsfrämjande tjänster. För att förenkla ersättningssystemet ska en del av de kostnader som i nuläget ersätts separat, såsom kostnader orsakade av tolkning, inkluderas i den kalkylmässiga ersättningen. Dessutom föreslås det att en del av kostnaderna, till exempel för ordnande av den nya flerspråkiga samhällsorienteringen samt väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel, ska ersättas till kommunerna som en del av statsandelen för basservice.

Tyvärr är stadsrådets översättare överbelastade. Därför har vi bara en del av proposition på svenska.
Bakgrund
Reformen av lagen om främjande av integration genomförs på basis riksdagsbehandlingen av Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Genom förslaget förtydligas myndigheternas skyldigheter och uppdateras så att de motsvarar de strukturella reformerna, inklusive införandet av välfärdsområden samt den regeringsproposition om arbetskraftservicereformen som lämnats till riksdagen samtidigt som denna proposition.
Målsättningar
Avsikten med förslaget till lag om främjande av integration är att försnabba och effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning genom att förbättra tillgången på vägledning och rådgivning, försnabba tillgången till tjänster, mer heltäckande än tidigare nå ut till invandrarna så att de får tillgång till tjänsterna i inledningsskedet av invandringen samt genom att övergripande utveckla tjänsterna i inledningsskedet av integrationen.

Syftet med lagen är att främja integration och goda befolkningsrelationer och därmed förstärka förverkligandet av invandrares likabehandling och jämställdhet. Syftet är också att främja invandrarnas sysselsättning, delaktighet, välfärd och hälsa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtande begärs senast 10.6.2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten.
 
Även de som inte nämns separat i sändlistan kan lämna ett utlåtande till ministeriet.
 
Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om (at) om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten och i statsrådets tjänst för projektinformation.

Beredare
För mer information vänligen kontakta:
Ledande sakkunnig Mira Karppanen, mira.karppanen(at)gov.fi, tel. 029 594 7293
Konsultativ tjänsteman Sari Haavisto, sari.haavisto(at)gov.fi, tel. 029 504 7154
Konsultativ tjänsteman Paula Karjalainen, paula.karjalainen(at)gov.fi, tel. 029 504 7117
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Brändö kommun    
Business Finland    
Careeria Oy    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eckerö kommun    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoo    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
ETU ry    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Familia ry    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Föglö kommun    
Föreningen Luckan rf    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinnto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seurakunta    
Helsingin vastaanottokeskus, Metsälän    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Helsinki, Punavuori    
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS keskuskirjaamo    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrö    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinna    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
International Organization for Migration IOM    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uusimaa    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylä    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuu    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaani    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kanta-Häme    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kela    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
KIDE-säätiö    
Kihniön kunta    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotka    
Kotka    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kumlinge kommun    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
KUUMA-seutu liikelaitos, yhteistyöjohtaja A. Kuusela    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakso    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
lainsäädäntöjohtaja    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenranta    
Lappi    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohja    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miehikkälän kunta    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miessakit ry    
Mikkeli    
Mikkelin kaupunki    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulu    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Oulunkaari    
Oulunkaari    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Pellon kunta    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /monikulttuurisuustyö    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärvi    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Sataedu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakunta    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Siirtolaisuusinstituutti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistystyönantajat ry, Sivista, johtava elinkeinopol. as.tuntija    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Spring House Oy    
Springhouse/Kivisik    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry    
Suomen evlut kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto Kurdiliitto ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska.fi    
Sysmän kunta    
säke    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampere    
Tampere    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turku    
Turku    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
USKOT-foorumi ry    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtimon kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaa    
Vantaa-Kerava    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Varsinais-Suomi    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vårdö kommun    
Väestöliitto ry    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Vöyri    
Vöyri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, toiminnan joht.    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut

maahanmuuttajat

hyvinvointialueet

välfärdsområden