Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvityksestä

Lausuntopyyntö Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13141/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamana on valmistunut selvitys, jossa pohdittiin mahdollisuuksia rajata investointeihin liittyvien lupamenettelyjen viranomaistoimintojen käsittelyaikaa enintään vuoteen sekä toteuttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.
Tausta
Selvityshankkeen toteutti 1.1. – 30.4.2020 Suomen ympäristökeskuksen johtama konsortio ja työtä ohjattiin työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainministeriön ja ympäristöministeriön toimesta. Nämä ministeriöt sopivat yhdessä raportin lausunnolle toimittamisesta ja lausuntokierroksen järjestelyt sovittiin hoidettavaksi ympäristöministeriöstä.

Selvitystyön tarve nousi esiin valtiosihteeri Martti Hetemäen valtiovarainministeriölle 2019 laatimasta Investointien edistäminen -selvityksestä, jossa suositettiin investointien tehokasta lupamenettelyä. Säädökseen perustuvan viranomaisille kohdennetun aikarajan oikeudellisia ja muita edellytyksiä sekä vaikutuksia ei ole aikaisemmin selvitetty kansallisesti. Lupamenettelyjen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty huomiota jo aikaisemmin ja aihe on hallitusohjelmakirjauksina johtanut muun muassa seuraaviin hankkeisiin:
sähköinen ympäristölupahakemus, eli e-lupa, eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin sekä Luvat ja valvonta -kärkihankkeeseen. Lisäksi tietyt EU-säädökset edellyttävät hallintomenettelyjen sujuvoittamista.
Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko investointeihin liittyviä lupamenettelyjä nopeuttaa käsittelyajaltaan vuoteen säilyttäen kuitenkin lupaprosessien ja -päätösten laatu vähintään nykytasolla. Selvitys kattoi lainsäädännölliset ja muut keinot tavoitteen saavuttamiseksi ja kartoitti myös kansainvälisesti käytettyä keinovalikoimaa.
Linkit
Liitteet:

VNTEAS_2020_29.pdf - Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.7.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. VAHVA-ministeriöitä pyydetään lisäksi tallentamaan lausuntopalvelussa antamansa lausunto VAHVAaan alkuperäiselle asialle VN/13141/2020. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
 Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö, p. 0295 250 244, etunimi.sukunimi@ym.fi ja
lausuntomenettelyyn liittyviin kysymyksiin: hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, p. 0295 250 150, etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Bioenergia ry    
BirdLife Suomi ry    
Business Finland / Invest in Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaito    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaito    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kaivosteollisuus ry    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pöyry Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Sweco Ympäristö Oy    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Säteilyturvakeskus STUK    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
WWF    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
YVA ry    
Asiasanat

Lupamenettely

säädösten sujuvoittaminen