Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen liite standardiin SFS-EN 1992-4 Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

Kansallinen liite standardiin SFS-EN 1992-4 Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3851/2019

Vastausaika on päättynyt: 5.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta eurokoodin osaan SFS-EN 1992-4, Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 4: Design of fastenings for use in concrete, liittyvistä kansallisista valinnoista.
Tausta
Eurokoodeihin liittyy kansallisesti valittavia parametreja. Kansallisia valintoja saa tehdä kansallisessa liitteessä (NA) vain lukuarvoille ja luokille, jotka on eurokoodissa merkitty kansallisiksi parametreiksi. Valinnoilla voidaan säätää muun muassa kantaville rakenteille kussakin maassa asetettua luotettavuustasoa ja ottaa huomioon kussakin maassa vallitsevat paikalliset olosuhteet muun muassa ympäristön aiheuttamiin rasituksiin liittyen sekä aiemmat suunnittelukäytännöt. 

Vuonna 2018 julkaistu uusi SFS-EN 1992-4 edellyttää kannanottoa standardissa esitettyihin kansallisesti valittaviin parametreihin. 

Ympäristöministeriön ohje, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Betonirakenteet, on annettu 20.12.2016 ja ohje sisältää betonirakenteiden eurokoodimitoituksessa sovellettavat kansalliset valinnat aiemmin julkaisujen talonrakentamista koskevien SFS-EN 1992 -standardien osalta (kansalliset liitteet).
Tavoitteet
Tavoitteena on ollut tarkistaa eurokoodissa SFS-EN 1992-4 annetut valinnat, joista on mahdollista päättää kansallisesti, ottaen huomioon lähinnä rakenteiden varmuuteen ja säilyvyyteen liittyvät näkökohdat. Lähtökohtana on tukeutua standardissa esitettyihin suositusarvoihin, jos erityisistä syistä ei muuta johdu.

SFS-EN 1992-4 kansallinen liite täydentää ohjetta Betonirakenteet 2016.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan torstaihin 05.12.2019 klo 16:15 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta SFS-EN 1992-4 kansallinen liite. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa rakennusneuvos Jorma Jantunen, sähköposti jorma.o.jantunen [@] ym.fi

Jakelu:
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta    
A-Insinöörit Oy    
Anstar Oy    
Anstar Oy    
Berakon    
Betoniteollisuus ry    
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus    
Eurofins Expert Services Oy    
FISE Oy    
Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto    
Hilti    
Joensuun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Järvenpään kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Kiwa Inspecta Oy    
Kuopion kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Lahden kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Lankarakenne Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Optiplan Oy    
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Peikko Oy    
Peikko Oy    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
R-Group Finland Oy    
Semko Oy    
Semtu Oy    
Semtu Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Betoniyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Säteilyturvakeskus STUK    
Tampereen kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Turun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Väylävirasto