Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11745/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta.

Ahvenanmaan valtuuskunnalta pyydetään erityisesti lausuntoa siitä, voitaisiinko ympäristövahinkorahastoa koskevan lakiluonnoksen perusteella kantaa ympäristövahinkomaksua Ahvenanmaan maakunnassa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoittavilta.
Tausta
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta on valmisteltu ympäristöministeriön asettamassa ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä uudistavassa lainsäädäntöhankkeessa. Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Esityksen valmistelu perustuu pääministeri Marinin hallituksen ohjelman kirjaukseen, jonka mukaan kehitetään ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA).

Valmistelussa on selvitetty järjestelmän rahoituspohjaa ja sitä, onko nykyiset toissijaiset vastuujärjestelmät ympäristövahinkovakuutus tai öljysuojarahasto perusteltua säilyttää erillisinä järjestelminä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on, että toiminnanharjoittajien ympäristövelvoitteet tulevat mahdollisimman pitkälle hoidetuiksi ilman valtion taloudellista väliintuloa.

Vuosien 2013 ja 2021 välillä valtio on joutunut rahoittamaan toiminnanharjoittajien maksukyvyttömyyden vuoksi vakavien ympäristöriskien hallintaa ja ympäristön pilaantumisen vaaratilanteiden torjuntaa kahdeksassa eri tapauksessa. Toimiin ryhtyminen on ollut välttämätöntä uhkaavan vaaran torjumiseksi.

Pakollisen ympäristövahinkovakuutuksen käyttöala viranomaisten toteuttamien torjuntatoimien korvaamisessa on jäänyt hyvin vähäiseksi. Ympäristövahinkovakuutuksen soveltamisala on kapea, ja siitä korvattavia vahinkoja ja kustannuksia on aiheutunut huomattavan vähän verrattuna siihen, mitä järjestelmän perustamisvaiheessa arvioitiin.

Eduskunnan ympäristövaliokunta on kannanotoissaan kiirehtinyt toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittämistyön jatkamista ja erityisesti kaivostoimintaan liittyvän öljysuojarahaston tapaisen rahaston perustamisen selvittämistä. Eduskunta on kannanotoissaan myös kiinnittänyt huomiota tarpeeseen kehittää öljysuojarahastoa ja sen rahoituspohjaa rahaston jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi.

Nykymuotoinen öljysuojamaksu on uudistettava EU-oikeudellisten vaatimusten mukaiseksi. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavastuiden siirryttyä vuoden 2019 alusta alkaen sisäministeriön hallinnonalalle öljyntorjunta on nykyisin pelastuslain (379/2011) mukaista pelastustoimintaa. Jatkossa öljyntorjunnan täysimääräinen rahoitus, kuten myös öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ylläpidon pääasiallinen rahoitus, tulee hyvinvointialueen talousarviosta. Tämä heijastuu osaltaan öljysuojarahaston asemaan öljyvahinkoihin varautumisessa.

Öljysuojarahasto ja pakollinen ympäristövahinkovakuutus lakkautettaisiin ympäristövahinkorahaston toiminnan alkaessa. Ympäristövahinkorahasto olisi aiempia erillisiä järjestelmiä yhtenäisempi ja soveltamisalaltaan kattavampi. Rahasto koskisi lain voimaantulon jälkeen tapahtuvia vahinkoja tai ympäristön pilaantumistilanteita voimaantulo- ja siirtymäsäännösten mukaisesti, eikä sitä mitoitettaisi erittäin laajamittaisten vahinkojen varalle.
Tavoitteet
Ehdotetun korvausjärjestelmän tavoitteena on luoda ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttajien kollektiiviseen taloudelliseen vastuuseen tukeutuva nykyistä kattavampi ja tehokkaasti hallinnoitu toissijainen vastuujärjestelmä, joka ei kokonaisuutena kasvattaisi yritysten maksutaakkaa nykytilaan verrattuna.

Ympäristövahinkorahastolla varauduttaisiin ympäristöriskien hallintaan, ympäristövahinkojen ja ympäristön pilaantumisen torjuntaan sekä vahinkojen korvaamiseen vaadittavan rahoituksen järjestämiseen, kun korvausta vahingosta taikka torjunta‐ ja ennallistamiskustannuksista ei saataisi perittyä varsinaiselta vastuutaholta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, että tämä on tuntematon. Rahasto olisi viimesijainen korvausten maksaja. Lisäksi rahastosta voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia avustuksia pelastustoimen ja Ahvenanmaan maakunnan ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin. Ympäristövahinkorahastoa koskevaa lakia sovellettaisiin Ahvenanmaalla samoin perustein kuin muualla maassa.

Korvausten maksamiseen tarkoitetut rahaston varat kerättäisiin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittajilta vuosittaisilla tai kertaluonteisilla ympäristövahinkomaksuilla. Ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin myönnettäviin avustuksiin käytettäisiin valtion talousarviosta rahastoon siirrettävää määrärahaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 25.4.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoaika on asetettu siten, että hallituksen esitys voidaan viimeistellä annettavaksi vuotta 2023 koskevan valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä. 

Koska hallituksen esitysluonnoksen yleisperusteluiden ruotsinkielinen käännös on valmis jaettavaksi huhtikuun 2022 alussa, Ahvenanmaata ja siellä harjoitettavaa toimintaa edustaville tahoille annetaan lisäaikaa lausunnon antamiseksi siten, että lausuntoaika on vastaavan pituinen kuin muille annettu lausuntoaika. Yleisperusteluiden ruotsinkielinen käännös julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan Ahvenanmaata ja siellä harjoitettavaa toimintaa edustaville tahoille lausunnon antamisen määräaika.

Yleisperusteluiden ruotsinkielinen käännös on julkaistu 5.4.2022. Ahvenanmaata ja siellä harjoitettavaa toimintaa edustavia tahoja pyydetään antamaan lausunnot viimeistään 9.5.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Mari-Linda Harju-Oksanen (puh. +358 295 250554) ja hallitussihteeri Merja Huhtala (puh. +358 295 250088) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@gov.fi. Ajanjaksolla 13.4.-25.4. lisätietoja antaa hallitusneuvos Oili Rahnasto (puh. +358 295 250244).
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien luottamusmies    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen