Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta Manner-Suomen vesiviljelystrategiaksi 2030

Lausuntopyyntö luonnoksesta Manner-Suomen vesiviljelystrategiaksi 2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/29942/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Manner-Suomen vesiviljelystrategiaan 2030 sisältyy kestävää kasvua koskevan vision, strategiset valinnat ja toimenpiteet sekä niihin liittyvät mittarit.
Tausta
Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1380/2013 34 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee laatia strategiat kestävälle vesiviljelylle, joilla parannetaan vesiviljelyalan kilpailukykyä, vähennetään siihen kohdistuvaa hallinnollista taakkaa, edistetään toimijoiden pääsyä sopiville alueille sekä asetetaan ympäristö, taloutta ja sosiaalisia vaikutuksia mittaavat indikaattorit. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021-2027 (asetus 2021/1139) mukaista tukea voidaan myöntää vain sellaisille toimille, jotka ovat kansallisen vesiviljelystrategian mukaisia.
Tavoitteet
Vesiviljelystrategian tavoitteena on, että vesiviljelytuotanto on noussut 25 000 tonniin ja kasvatetun kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin sekä että toiminnan kasvu ei vaaranna vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.1.2022 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
Valmistelijat
Orian Bondestam orian.bondestam@gov.fi
Jakelu:
Anssi Viranko