Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18662/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi viimeistään perjantaina 23.9.2022. Esitystä on valmisteltu työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan asettamassa jaostossa. Esitys käsitellään ja hyväksytään lausuntokierroksen jälkeen neuvottelukunnassa.
 
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi laajentamalla työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa. Esityksessä ehdotetaan, että kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös voitaisiin antaa asiassa, joka koskee työnantajan velvollisuutta maksaa vähintään lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste ja määrä ovat yksiselitteisesti todettavissa.

Alipalkkaukseen puuttumiseksi lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus poliisille koskisi rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia.

Samassa yhteydessä työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille ehdotetaan laajennettavaksi siten, että viranomainen ilmoittaisi valvonnassa esille tulleista rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä koskevien kirjausten mukaan on selvitettävä uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi.

Hallituksen 11.2.2022 tekemien valtiontaloutta vahvistavia työllisyystoimia koskevien päätösten yhteydessä hallitus päätti sääntelytyöryhmän ehdotusten pohjalta, että se muiden toimenpiteiden ohella käynnistää lainvalmistelun alipalkkauksen säätämistä seikaksi, josta työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen. Tässä yhteydessä otettaisiin huomioon, etteivät yksityisoikeudelliset tulkintariidat ulotu viranomaisen toimivallan piiriin. Samassa yhteydessä käynnistettiin lainvalmistelu, joka tavoitteena on laajentaa työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus poliisille myös rikoslain 36 luvun mukaisiin kiskonta- ja petosrikoksiin niissä tapauksissa, jotka liittyvät työsuojeluviranomaisen valvottavana olevan lainsäädännön rikkomiseen.

Hallitusohjelmassa todetaan, että vuonna 2018 aloitettua Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaa jatketaan. Osana hallitusohjelman sisäilmaongelmiin puuttumiseen liittyvien toimenpiteiden kirjauksia käynnistettiin lainvalmistelu työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuuden laajentamiseksi kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille valvonnassa esille tulleista rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tehostaa työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista työmarkkinoilla ja turvata työntekijöiden asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltuuksia. Esityksen tarkoituksena on korjata ja ehkäistä sellaisten työmarkkinoiden muodostumista, joissa palkkauksen vähimmäistason noudattamista merkittävässä määrin laiminlyödään.

Esityksen tavoitteena on osaltaan myös harmaan talouden tehokkaampi torjunta. Harmaa talous ilmenee palkkauksessa epäsuorasti siten, että maksettaessa lain ja yleissitovien työehtosopimusten tason alittavaa palkkaa, tilitetään siitä myös pienempi määrä veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja. Lisäksi työnantajat, jotka laiminlyövät palkanmaksua koskevat velvoitteensa, saavat epäreilua ja perusteetonta kilpailuetua ja taloudellista hyötyä. 

Ehdotetun työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuuden kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten välillä ja tällä tavoin osaltaan edistää sisäilma-asioista aiheutuvien terveyshaittojen korjaamista rakennuskannassa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 23.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  VAHVA-ministeriöiden lausunto pyydetään viemään suoraan VAHVAan asialle VN/18662/2022.
 
Lausunnon voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18662/2022.

Ruotsinkielinen lausuntomateriaali toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin. 

 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, puh. 0295 163 496, 
s-posti: jarno.virtanen(at)gov.fi
hallitussihteeri Mari Leinonen, puh. 0295 163 509, s-posti: mari.leinonen(at)gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Itä-Suomen aluehalllintovirasto, työsuojelun vastuualue    
KT kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terveydensuojelu    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Poliisihallitus    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori    
Valvira    
Verohallinto - harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

arbetarskydd

työsuojelu

työsuojeluvalvonta

alipalkkaus

ilmoitusvelvollisuus

tillsyn över arbetarskyddet

underbetalning

anmälningssyldighet