Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: vn/3808/2019

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta.

 
Tausta
Hallituksen esitys liittyy 1 päivänä tammikuuta 2020 voimaan tuleviin hallintolain muuttamisesta annettuun lakiin 432/2019, jolla lisättiin hallintolakiin (434/2004) uusi julkisia kuulutuksia koskevat 62 a § ja 62 b §, sekä lakiin julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta 433/2019.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi luonnonsuojelulakiin, maa-aineslakiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun lakiin, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettuun lakiin sisältyvät julkisia kuulutuksia koskevat säännökset vastaamaan hallintolain julkisia kuulutuksia koskevia yleissäännöksiä.

Viittaukset julkipanomenettelyyn ehdotetaan poistettavaksi luonnonsuojelulaista, maa-aineslaista, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetusta laista, Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetusta laista sekä ulkoilulaista. Henkilötietojen julkaisemista koskevia erityissäännöksiä esitetään sisällytettäväksi maa-aineslakiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin sekä Etelämantereen ympäristönsuojelusta annettuun lakiin.

Maa-aineslain osalta muutoksia esitetään myös sellaisiin muutoksenhakua koskeviin säännöksiin, joihin uudet oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevat säännökset edellyttävät muutoksia. Muiden ympäristöministeriön hallinnonalan säännösten osalta oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevat muutokset sisällytetään erilliseen hallituksen esitykseen.
Liitteet:

Utkast_Regeringens proposition (paragraferna).pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser

Luonnos_Hallituksen esitys.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 4.10.2019 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Piia Kähkölä puh. 0295 250 254, etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FLIC c/o Teknologiateollisuus ry    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ilmatieteen laitos    
Isännöitsijäliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmisto- ja e-business ry    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
YVA ry