Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 9/0008/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Säteilylain (859/2018) 67 §:n 3 momentin nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen määräyksestä turvajärjestelyistä ja niiden määräytymisestä säteilylähteiden mukaan.
Määräys koskee turvajärjestelyjä, joilla toiminnanharjoittajan on suojattava turvallisuuslupaa edellyttävät säteilylähteet lainvastaiselta toiminnalta, katoamiselta ja joutumiselta muuten sivullisten käsiin (Säteilylain 67 §:n 1 momentti). Määräys vastaa sisällöltään 15.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä.
Tausta

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomioi riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi, esimerkiksi sitä voidaan tietoisesti vahingoittaa tai sitä voidaan käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä. Turvajärjestelyt tukevat säteilyturvallisuustoimia, sillä ne ehkäisevät myös säteilylähteiden tahatonta asiatonta käyttöä.
Umpi- ja avolähteiden lisäksi tässä määräyksessä on turvajärjestelyvaatimuksia, jotka koskevat myös sähköisesti säteilyä tuottavia laitteita (röntgenlaitteita), koska ko. laitteisiin voi liittyä samantasoisia turvallisuusuhkia kuin umpilähteisiin ja niitä sisältäviin laitteisiin.
Tässä määräyksessä on asetettu edellä mainittujen toimien mukaiset vaatimukset siten, että suurimman säteilyriskin lähteille vaatimukset ovat kaikkein kattavimpia (taso A) ja pienimmän säteilyriskin lähteille vaatimukset ovat lievimpiä (taso C).

Uusi säteilylaki (859/2018) tuli voimaan 15.12.2018. Säteilyturvakeskuksen määräys S/3/2018 turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä tuli voimaan samaan aikaan säteilylain kanssa.
 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilylähteiden turvajärjestelyjä koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä. Määräys vastaa sisällöltään 15.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Määräykseen ehdotetaan turvajärjestelyjen tason  määrittämisen selkeyttämistä. Lisäksi ehdotetaan turvajärjestelyjen tasolla C terveydenhuollon käyttötiloissa liikkumisen parempaa huomioon ottamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 15.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Määräyksessä on muutettu seuraavia sisältöä koskevia kohtia: 3 §, 6 § ja liite. Näistä pyydetään lausuntoa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa tarkastaja Tuomas Siru, puh. 09 759 88 238, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Dekra Industrial Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos ja Fysiikan laitos    
Inspecta Oy    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan osasto    
MAP Medical Technologies Oy    
Outokumpu Stainless Oy    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Sairaalafyysikot ry.    
Sisäministeriö    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas    
Suojelupoliisi    
Suomen Punainen Risti    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus Ry    
Teollisuuden Voima Oyj (TVO)    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
UPM-Kymmene Oyj    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Asiasanat

Säteilylähde

Turvajärjestelyt

Säteilyturvakeskus

Säteily

säteilyturvallisuus