Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sisäasioiden rahastojen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö sisäasioiden rahastojen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2019-561

Vastausaika on päättynyt: 26.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sisäasioiden rahastoista annetulla valtioneuvoston asetuksella täsmennetään sisäasioiden rahastoista annetun lain sekä Euroopan unionin säädösten säännöksiä ohjelmatyöstä, siihen liittyvistä toimivaltaisista tahoista, tuen edellytyksistä ja ehdoista, kustannusten tukikelpoisuudesta, yksinkertaistetuista kustannusmalleista, tukimuodoista, tuen myöntämisestä ja maksatuksesta sekä annetaan tarkemmat säännökset eräistä hankkeen tai toiminnan ohjausryhmää, asiakirjojen säilyttämisvelvollisuutta, seurantaa ja teknistä apua koskevista seikoista. Asetuksen tarkoituksena on selkeyttää ohjelmien valmistelua, niiden hallinnointia ja tukimenettelyä sekä selventää kustannusten tukikelpoisuuden perusteita.
Tausta

Nyt ehdotettavilla muutoksilla olisi tarkoitus mahdollistaa niin sanotun vakioyksikkökustannusmallin käyttöönotto henkilöstökustannusten osalta. Tällä hetkellä henkilöstökustannukset voidaan korvata ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. Vakioyksikkökustannusmalli pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, eli niin sanottuun horisontaaliasetukseen.

Tavoitteet
Nyt ehdotettavien muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa rahastoista tuettavien hankkeiden tai toimintojen henkilöstökustannusten budjetointia ja raportointia sekä niiden tarkastamista. Yksinkertaistamalla menettelytapoja pyritään helpottamaan sekä tuen saajien että vastuuviranomaisen työtä ja vähentämään kummankin osapuolen hallinnollista taakkaa.
Linkit

https://eusa-rahastot.fi/etusivu - Sisäasioiden EU-rahastojen verkkosivut

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1485521897884&from=FI - Horisontaaliasetus (EU) N:o 514/2014

https://eusa-rahastot.fi/sv/framsida - Webbsida av EU-fonderna for inrikesfrågor

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1485521897884&from=FI - Horisontella förordningen (EU) N:o 514/2014

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy perjantaina 26.4.2019
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan sisäministeriölle viimeistään 26.4.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse sisäministeriön kirjaamoon os. kirjaamo@intermin.fi.
Valmistelijat
Asiasta antavat lisätietoa erityisasiantuntija Elina Sillanpää, puhelin 0295 488 266 ja erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, puhelin 0295 488 242, sähköposti: etunimi.sukunimi@intermin.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämen ELY-keskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Maahanmuuttovirasto    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisyksikkö    
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto    
Sisäministeriön pelastusosasto    
Sisäministeriön poliisiosasto    
Sisäministeriön rajavartio-osasto    
Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry    
Asiasanat

EUSA-rahastot

EU-fonderna for inrikesfrågor