Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Genomförandeplanen för barnstrategin

Genomförandeplanen för barnstrategin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14943/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Den nationella barnstrategin gavs ut 23.2.2021 och den gäller alla som är under 18 år. Dessutom beaktas i strategin och dess genomförande i stor omfattning de familjer där barn lever samt unga vuxna i övergångsskedet mellan barndomen och vuxenlivet.
 
Nu på våren 2021 bereds en genomförandeplan, dvs. en verksamhetsmodell för hur strategins riktlinjer främjas under de två följande åren. I denna begäran om utlåtande presenterar vi ett antal förslag för att främja strategins riktlinjer, och önskar att vi ska få feedback på och kommentarer till dem som stöd för arbetet.
 
Förslagen är uppdelade i tio olika helheter enligt uppdelningen av strategin. Om du vill kan du svara på en eller flera helheter.
 
Förutom kommentarer till förslagen tar vi gärna emot idéer till andra åtgärder som främjar barnets ställning i Finland. Förslag, som är konkreta och genomförbara inom ett tidsspann som är kortare än två år, är allra gynnsammast för den fortsatta beredningen; sådana som beaktar den verksamhet som redan pågår; och som hjälper oss att skapa en grund för en långsiktig barn- och familjepolitik.

Kommentarer och förslag utnyttjas vid beredningen av genomförandeplanen. Genomförandeplanen blir färdig under sommaren 2021 och ges ut på strategins webbplats www.barnstrategin.fi. Webbplatsen finns också språkversioner av strategin, material och aktuella frågor i sin helhet.
 
Linkit

http://www.barnstrategin.fi - Barnstrategins webbplats

Liitteet:

barnstrategin-SVE.pdf - Den nationella barnstrategin

Aikataulu
Vi ber er lämna era yttranden senast den 20.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vi ber er lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande.  Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.


Yttranden hoppas på så brett som möjligt från olika aktörer. OBS! Alla utlåtandena är offentliga. 
En separat begäran om information kommer att skickas till ministerierna under vecka 24.
Valmistelijat
Specialsakkunnig Sanna Koulu, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 029 516 3671.
Jakelu:
Sanna Koulu    
Asiasanat

ung

barns rättigheter

barnstrategin

barn