Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarvoinnista

Lausuntopyyntö Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarvoinnista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5252/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman, kansallisen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelman ja kansallisen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelman ympäristöarvioinnista. Kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman tavoitteena on optimaalisen säteilyturvallisuuden sekä säteilysuojelun tehokkuuden ja kehittämisen varmistaminen Virossa. Kehityssuunnitelman liitteenä ovat kansallinen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelma ja kansallinen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelma. Edellä mainittu radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelma sisältää muun muassa Paldiskin entisen ydinsukellusveneiden miehistön koulutuskeskuksen reaktoreiden purkamiseen ja radioaktiiviseen jätteen loppusijoituspaikan perustamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Sopimuksen perusteella Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelmasta, siinä liitteenä olevista toimintasuunnitelmista ja niiden ympäristöarvioinnista. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Edellä mainittujen suunnitelmien ympäristöarvioinnin tavoitteena on selvittää, kuvailla ja arvioida suunnitelmien oleellisia ympäristövaikutuksia sekä tarjota tietoa strategisten kaavoitusasiakirjojen laatijoille ja hyväksyjille. Tavoitteena on myös esittää mahdollisten haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseen ja välttämiseen tai suotuisten vaikutusten lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.
 
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelmasta, siinä liitteenä olevista toimintasuunnitelmista ja niiden ympäristöarvioinnista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
Liitteet:

ASIAKIRJA_Viron viranomaisten tiedoksianto Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ympäristöarvioinnista 31.7.2019.pdf - DOKUMENT: Underrättelse från Estlands miljömyndigheter om miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet 31.7.2019 (på engelska, pdf)

ASIAKIRJA_Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman SOVA-raportin yhteenveto.pdf - DOKUMENT: Sammanfattning av miljörapporten från den estniska nationella utvecklingsplanen för strålsäkerhet (på finska, pdf)

DOKUMENT_Sammandrag av miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet.pdf - ASIAKIRJA: Tiivistelmä Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman SOVA-raportin yhteenvedosta (ruotsiksi, pdf)

LISÄAINEISTO_Viron kansallisen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelman ja sen toimintaohjelmien SOVA-raportti_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Miljörapport av den estniska utvecklingsplanen för strålsäkerhet (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Viron kansallinen säteilyturvallisuuden kehityssuunnitelma_viroksi.pdf - TILLLÄGGSMATERIAL: Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Kansallinen radonriskien ehkäisemisen toimintasuunnitelma_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Nationell handlingsplan för förbyggande av radonrisker (på estniska, pdf)

LISÄAINEISTO_Kansallinen radioaktiivisen jätteen käsittelyn toimintasuunnitelma_viroksi.pdf - TILLÄGGSMATERIAL: Nationell handlingsplan för hantering av radioaktivt afvall (på estniska, pdf)

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 30. syyskuuta 2019 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Greenpeace    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Säteilyturvakeskus (STUK)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasianministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

radioaktiivinen jäte

ympäristöarviointi

säteilyturvallisuus

radon

strålsäkerhet

radioaktivt avfall

miljöbedömning