Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/725/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Tavoitteet
Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin. Lisäksi tehtäisiin teknisluonteinen korjaus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutoksenhakusäännökseen.
Linkit

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM007:00/2021 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla.

https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM007:00/2021 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet.

Liitteet:

HE_TUVArahoitus_lausuntoversio 11.5.2021.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (lausuntoversio 11.5.2021)

TUVA_Lagförslag utkast 11.5.2021.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansie-ring av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den (utkast 11.5.2021)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.6.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/725/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/725/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
hallitusneuvos Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)minedu.fi, puh. 0295 330 238
Jakelu:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän Kristillisen Opiston Säätiö    
Kajaanin kaupunki    
Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys Ry    
Kansalaisopistojen liitto    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun Kristillisen Opiston Säätiö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi / Handikappforum rf    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Yksityiskoulujen Liitto ry