Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - ULKOMINISTERIÖN ASETUS ULKOASIAINHALLINNON MAKSUISTA ANNETUN ULKOASIAINMINISTERIÖN ASETUKSEN (377/2014) MUUTTAMISESTA

ULKOMINISTERIÖN ASETUS ULKOASIAINHALLINNON MAKSUISTA ANNETUN ULKOASIAINMINISTERIÖN ASETUKSEN (377/2014) MUUTTAMISESTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM 15:00/298

Vastausaika on päättynyt: 10.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriössä on laadittu virkatyönä liitteenä oleva luonnos ulkoasiainministeriön maksuasetuksen (377/2014) muuttamiseksi.
 
Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea henkilökorttia Suomen suurlähetystöltä, lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta ja sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa myönnetään passeja (Suomen edustusto).
 
Maksuasetuksen muutosehdotuksessa esitetään säädettäväksi passin ja henkilökortin yhteismyöntö mahdolliseksi Suomen edustustoissa. Yhteismyönnössä hinnanalennus kohdistettaisiin henkilökortin hintaan. Henkilökortin hinta alenisi yhteismyöntötapauksissa 32 euroa.  Henkilökortin hinta yhteismyönnössä olisi siten  58 euroa.
 
Henkilökortin hinnan alennus yhteismyönnössä edistäisi osaltaan ulkosuomalaisten mahdollisuutta sähköiseen asiointiin silloin, kun asiointi edellyttää vahvaa sähköistä  tunnistautumista. 
 
Valtioneuvostosta annetun lain 1 § (837/2017) mukaan ulkoasiainministeriön nimi on muutettu ulkoministeriöksi.  Muutoksen yhteydessä esitetään, että asetuksen nimike muutetaan vastaamaan ministeriön nykyistä nimeä.
 
Ulkoministeriön maksuasetuksen 3 §:n 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksullisena julkisoikeudellisena suoritteena on matkustusasiakirjat ja henkilökortit.  Lisäksi maksulliseksi suoritteeksi ehdotetaan lisättäväksi lukkiintuneen henkilökortin avaaminen.
 
Asetuksen 3 §:ään ehdotetaan lisättävän  uusi 5 momentti hylkäävän tai kielteisen päätöksen maksullisuudesta.  Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 momentti, jonka mukaan keskitetysti yksilöityjen (sirullisten) passien ja henkilökorttien sekä lukkiintuneen kortin avaamispyyntöä (PUK-koodin) koskevat suoritehinnat sisältävät väestörekisterikeskuksen varmennemaksun. Muutos ei vaikuta maksuasetuksen voimassa oleviin hintoihin.
 
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a §, jossa säädettäisiin maksun perimisestä ja palauttamisesta. Pykälässä säädettäisiin siitä, että maksu hakemuksen käsittelystä peritään asian tullessa vireille hakemusta jätettäessä. Maksua ei palautettaisi, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säädettävän liikamaksetun hakemusmaksun palautuksesta. Palautusta ei tehtäisi niissä tilanteissa, joissa liikamaksaminen johtuu valuuttakurssimuutoksista ja olisi määrältään alle 10 euroa. Lisäksi edellytyksenä olisi, ettei palauttamatta jättäminen olisi kohtuutonta asiakkaalle.  Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, että maksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Asetuksessa ei ole ollut aikaisemmin vastaavaa sääntöä.
 
 
Maksuasetuksen muutos on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2018. 
 
Pyydämme tarvittaessa jakamaan tämän lausuntopyynnön myös hallinnonalanne muille tahoille heidän mahdollista lausuntoaan varten.
Tausta
Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea henkilökorttia Suomen suurlähetystöltä, lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta ja sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa myönnetään passeja (Suomen edustusto).
 
Tavoitteet
Henkilökortin hinnan alennus yhteismyönnössä edistäisi osaltaan ulkosuomalaisten mahdollisuutta sähköiseen asiointiin silloin, kun asiointi edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 10.1. 2019 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja KPA-40@formin.fi.
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Valmistelijat
Minna-Kaisa Liukko
Lakimies 
Jakelu:
Maahanmuuttovirasto    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Suomi-Seura    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

Ulkoministeriö

Maksuasetuksen muutosehdotus