Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö tutkimusraportista Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet)

Lausuntopyyntö tutkimusraportista Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15365/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 26.5.2021 julkaistusta tutkimusraportista Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta.
Tausta
Hallitus linjasi puoliväliriihessä 2021, että valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvityksen pohjalta päätetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pienituloisten ulosottovelallisten asemaa joko ulosoton suojaosuutta korottamalla vähintään takuueläkkeen tasolle tai muulla vähintään yhtä tehokkaalla toimenpiteellä.
 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimusraportti aiheesta on julkaistu 26.5.2021. Tutkimuksen ovat toteuttaneen Palkansaajien tutkimuslaitos, VATT ja Etla. Tutkimusraportissa tarkastellaan ulosottojärjestelmän yhteyttä toimeentuloon ja työllisyyteen. Tutkimuksessa kartoitetaan optimaalisen järjestelmän ominaisuuksia, vertaillaan Suomen järjestelmää Saksan ja Yhdysvaltojen järjestelmiin ja kuvaillaan ulosotossa olevien tilannetta tilastojen valossa. Tutkimuksessa simuloidaan myös erilaisten uudistusvaihtoehtojen vaikutusta työn tarjonnan kannustimiin. 

Tutkimuksen mukaan ulosottojärjestelmän yksinkertaistamisella ja muuttamisella progressiivisemmaksi sekä velkajärjestelyn käytön lisäämisellä voidaan vaikuttaa pienituloisten talouteen ja hyvinvointiin. Velkajärjestelyjen lisäämisellä voidaan saavuttaa työllisyysvaikutuksia. Suojaosuuden nosto takuueläkkeen tasolle ei ole preferoitu vaihtoehto. Se olisi vaihtoehdoista kallein, ja sen työllisyysvaikutus olisi hetkellinen ja pieni. Suojaosuuden nosto vaikuttaisi ulosmittauksen määrään kautta linjan ja vähentäisi suurituloisten ulosmittausta.
Tavoitteet
Lausuntokierroksella kuullaan sidosryhmien näkemyksiä keinoista pienituloisten ulosottovelallisten aseman parantamiseksi. Oikeusministeriössä tullaan arvioimaan lainsäädännön muutostarpeita tutkimusraportin ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.
Linkit
Liitteet:

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta VNTEAS_2021_40.pdf - Julkaisu - Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 31. elokuuta 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Terhi Salmela, puh. 02951 50203, etunimi.sukunimi@om.fi
Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, etunimi.sukunimi@om.fi

 
Jakelu:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö sr.    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto

utsökning

velkaantuminen

skuldsättning