Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) muutos

Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) muutos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9782/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) tehtävästä muutoksesta. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt useita Venäjän vastaisia pakotteita, joilla on vaikutuksia markkinoiden toimintaan ja julkisiin hankintoihin.
 
Valtiovarainministeriön tarkoituksena on lisätä Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT) Euroopan unionin tai YK:n kohdistamien pakotteiden vaikutukset huomioiva täydennys, jonka perusteella sopimuksen päättäminen erityistilanteissa on mahdollista.
 
Ehdotettu muutos suhteessa voimassa oleviin JYSE 2014 TAVARAT tai PALVELUT -ehtojen kohtiin 15.1 ja 18.1 on korostettu ja kursivoitu:
 
”Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.”
 
Linkit
Aikataulu

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksesta 31.3.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9782/2022.
 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa. 

Valmistelijat
Finanssineuvos Tero Meltti p. 02955  30770, s.posti etunimi.sukunimi@gov.fi

 
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

julkiset hankinnat

JYSE 2014

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

pakotteet