Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5511/2019

Vastausaika on päättynyt: 23.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 50 a §, jossa säädettäisiin julkisuuteen ja tiedottamiseen liittyvistä poikkeusmahdollisuuksista Puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyissä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan teknisluonteisia tarkistuksia ja täsmennyksiä ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin, jotka liittyvät ympäristöasioiden tietojärjestelmiin, yleiseen ilmoitusmenettelyyn, rekisteröitäviä toimintoja koskevaan sääntelyyn ja toimivaltaiseen lupaviranomaiseen. Ehdotus perustuu kokonaisuudessaan kansallisiin sääntelytarpeisiin.
Tausta
Esitys on valmisteltu ehdotetun 50 a §:n osalta yhteistyössä puolustusministeriön kanssa. Muilta osin esitys on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä.
Tavoitteet
Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että ympäristönsuojelulain tavoitteet pystytään toteuttamaan myös Puolustusvoimien kohteiden osalta ilman, että lain mukainen menettely vaarantaa maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden salassapitoa.
Linkit
Liitteet:

HE_esitysehdotus.pdf -

RP_förslag till proposition.pdf - Endast propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslaget

Asetusehdotus.pdf -

Förslag till förordning.pdf -

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.10.2019. Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020 tai pian sen jälkeen. Tästä syystä lausuntoaika on hivenen tavanomaista lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, puh. 0295 250 150, tia.laine-ylijoki@ym.fi.
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura - SYS ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Asiasanat

ympäristönsuojelu, kemikaalivarastot, puolustusvoimat, ilmoitusmenettely