Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita koskevat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset

Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita koskevat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1967/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.
 
Tausta
Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet laajasti eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa.

Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.
 
Tavoitteet
Keski-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 38 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 15 027 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 22 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 14 520 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 16 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 507 hehtaaria.

Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Alajärven, Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien tai kaupunkien alueella.

Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaa edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen ja merenrantaluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.
 
Linkit
Liitteet:

VNA_KPO_luonnos_lausunnolle.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnos

SRF_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Statsrådets förordning - utkast

KPO_MUISTIO_VNA_luonnos_lausunnolle.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetus

SRF_PROMEMORIA_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Utkast promemoria Statsrådet

YMA_KPO_luonnos_lausunnolle.pdf - Ympäristöministeriön asetusluonnos

MM_MÖ_utkast_utlatande.pdf - Utkast miljöministeriets förordning

KPO_MUISTIO_YMA_luonnos_lausunnolle.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetus

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 28.2.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola@ym.fi ja erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 020 6396371, ari.meriruoko@metsa.fi.
 
Jakelu:
Alajärven kaupunki    
Alajärven riistanhoitoyhdistys    
BirdLife Suomi ry    
Fingrid Oyj    
Halsuan kunta    
Halsuan metsästysseura    
Isokylä Kallisen metsästyskerho ry    
Isonkylän metsästysseura    
Jaktförening Diana    
Järvisalon metsästysseura    
Järviseudun ympäristöyhdistys Kotikontu ry    
Kanasen metsästysseura    
Kannuksen kaupunki    
Kannuksen metsästysseura ry    
Kannuksen riistanhoitoyhdistys    
Kaustisen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan Luonto ry    
Kokkolan ja Vaasanseudun Sotilasmetsästäjät ry    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan metsästysseura    
Kronoby Jaktklubb rf    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kvikant Jaktförening    
Kälviän itäveikot ry    
Kälviän-Ullavan riistanhoitoyhdistys    
Lehtimäen-Soinin riistanhoitoyhdistys    
Lestijokiseudun Ympäristö ry    
Lestijärven kunta    
Lestijärven riistanhoitoyhdistys    
Leukun Eräveikot ry    
Lohtajan riistanhoitoyhdistys    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Perhon kunta    
Perhon riistanhoitoyhdistys    
Perhon Ylipään metsästysyhdistys    
Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistys    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri    
Pohjanmaan riistaneuvosto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Ruotsalon metsästysyhdistys    
Räyringin metsästysseura ry    
Sisäministeriö    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Sykäräisten Metsästysseura ry    
Toholammin kunta    
Toholammin Metsästysseura ry    
Toholammin riistanhoitoyhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ullavan ylipään metsästysyhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Vetelin kunta    
WWF Suomi    
Yliviirteen metsästysseura ry    
Öja Jaktklubb och Naturvårdsförening r.f    
Asiasanat

luonnonsuojelu

naturvård