Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista

Lausuntopyyntö luonnoksista Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1868/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa:
1) luonnoksesta hallituksen esitykseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta;
2) luonnoksesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta.

Ruotsinkielinen lausuntomateriaali on julkaistu lausuntopalvelu.fi -sivulla 30.5.2022. Suomenkieliset ​lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 1.7.2022 ja ruotsinkieliset lausunnot viimeistään 22.7.2022. Det svenskspråkiga utlåtandematerialet har publicerats i Utlåtande.fi den 30 maj 2022. Ni ombeds lämna utlåtandet på finska till arbets- och näringsministeriet senast den 1 juli 2022 och utlåtandet på svenska senast den 22 juli 2022.
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan muutokset Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön 20.12.2021.
 
Säädöshankkeen taustalla on erityisesti eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen maaliskuussa 2019 antama päätös koskien julkisten hallintotehtävien siirtämistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Business Finland Oy:lle ja tehtäväsiirtojen suhdetta perustuslain 124 §:ään. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on laillisuustarkastuskertomuksessaan syyskuussa 2019 suositellut työ- ja elinkeinoministeriölle Business Finlandin tehtäväjaon arvioimista kokonaisuutena uudelleen. Business Finlandin arvioinnissa (työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:46) tunnistettiin Business Finlandin nykyisen hallintomallin oikeudelliset haasteet ja suositeltiin täsmentämään näiltä osin organisaatiota, toimintaa ja/tai lainsäädäntöä.
 
Hallituksen esitysluonnoksesta on järjestetty aiemmin lausuntokierros ajalla 1.- 30.10.2020. Hallituksen esityksessä on pyritty huomioimaan vuonna 2020 järjestetyltä lausuntokierrokselta saatu palaute.
Tavoitteet
Hallituksen esityksessä täsmennettäisiin Business Finland Oy:n hoitamia julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Lisäksi esityksessä tehtäisiin lakiin muutoksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi Business Finlandin toimintamallin tarkennuttua ja Business Finlandia koskevan lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan.
 
Hallituksen esityksessä on keskitytty täsmentämään voimassaolevaa sääntelyä Business Finland Oy:lle siirrettävien julkisten hallintotehtävien osalta erityisesti niiltä osin kuin yhtiön tehtävät liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin rahoitustoimintaan. Esityksellä ei muutettaisi voimassa olevan Business Finland -lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan rahoituskeskus ja yhtiö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niitä johdetaan yhteisellä strategialla.

Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä valmistellaan muutos Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017) annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutos koskee asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamista.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171146 - Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) / Lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171147 - Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1147/2017) / Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017)

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM013:00/2020 - Hankesivu / Projektsida

Liitteet:

HEluonnos_BusinessFinlandlaki.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

VNasetusluonnos_BusinessFinland.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta

Muistio_VNasetusluonnos.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta

Regeringensproposition_BusinessFinland_SV.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

Forordning_BusinessFinland_SV.pdf - Utkast till stadsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

Promemoria_BusinessFinland_SV.pdf - Promemoria om statsrådets förordning (utkast)

Aikataulu
Suomenkieliset ​lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 1.7.2022 ja ruotsinkieliset lausunnot viimeistään 22.7.2022. Ni ombeds lämna utlåtandet på finska till arbets- och näringsministeriet senast den 1 juli 2022 och utlåtandet på svenska senast den 22 juli 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivun kautta. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1868/2020.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n -sivustolta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -sivulla tai hankesivulla.
 
Ruotsinkielinen lausuntomateriaali on julkaistu lausuntopalvelu.fi -sivulla 30.5.2022. Ruotsinkieliselle lausuntomateriaalille varataan vastaava lausuntoaika, kuin suomenkieliselle materiaalille. Det svenskspråkiga utlåtandematerialet har publicerats i Utlåtande.fi den 30 maj 2022. För det svenskspråkiga utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga materialet.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa työ- ja elinkeinoministeriössä johtava asiantuntija Maria Kekäläinen (maria.kekalainen@gov.fi, +358 295 047 334) ajalla 9.5.–26.5. ja 13.6.–1.7. ja neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio (liisa.lundelin-nuortio@gov.fi, +358 295 048 261) ajalla 30.5.–10.6.
Jakelu:
AKAVA    
Ammattiliitto Pro    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
BF Oy:n luottamusvaltuutettu    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
JUKO    
Maahanmuuttovirasto    
OM    
Prof. Olli Mäenpää    
Prof. Tuomas Ojanen    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
UM    
VM    
VNK    
VTV    
Asiasanat

säädösvalmistelu