Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3411/2018

Vastausaika on päättynyt: 12.7.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23 päivänä lokakuuta 2018. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 3.12.2020.
 
Oikeusministeriö asetti 21 päivänä elokuuta 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän tuli arvioida myös muutosten taloudelliset vaikutukset. Työryhmän mietintö oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä luovutti mietintönsä 16.4.2019.
 
Työryhmä ehdottaa mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia rikoslakiin. Omalla rikoksella saatuun omaisuuteen tai hyötyyn kohdistuvan rahanpesun eli niin sanotun itsepesun rangaistavuuden alaa laajennettaisiin nykyisestä. Lisäksi eräitä vakavampia rikoksia pidettäisiin rahanpesun tai törkeän rahanpesun esirikoksina niiden tekovaltion laista riippumatta.
 
Mietinnössä katsotaan, että rahanpesuun liittyvän rikoslainsäädännön lähentäminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä edesauttaa jäsenvaltioiden ja myös Suomen viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rahanpesurikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Itsepesun rangaistavuuden laajentamisen katsotaan vahvistavan rikosoikeudellista suojaa lailliselle taloudelle ja erityisesti rahoitusjärjestelmälle. Laajemmat mahdollisuudet tutkia, syyttää ja tuomita itsepesu esirikoksesta erillisenä rikoksena lisäisivät myös mahdollisuuksia tuomita rahanpesun kohteena ollut rikoshyöty menettämisseuraamuksena valtiolle.
 
Ehdotettujen lainmuutosten arvioidaan edellyttävän esitutkinta- ja oikeusviranomaisten resurssien kohdentamista rahanpesurikoksiin jossain määrin nykyistä enemmän. Mietinnössä esitetyn varovaisen arvion mukaan tuomittujen rahanpesurikosten määrä lisääntyisi noin 100–200:lla vuodessa. Viranomaisten keskinäisiin suhteisiin, viranomaisten tehtäviin ja menettelytapoihin, henkilöstöön tai organisaatioon taikka viranomaisten hallinnollisiin tehtäviin ehdotuksilla ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 12.7.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunnossa ei toisteta hallituksen esityksen sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, sähköpostiosoite
sami.kiriakos@om.fi.
 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta
osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori Heini Kainulainen    
Professori Kimmo Nuotio    
Professori Matti Tolvanen    
Professori Minna Kimpimäki    
Professori Tapio Lappi-Seppälä    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kriminalistiyhdistys r.y.    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Yliopistonlehtori Tatu Hyttinen    
Asiasanat

Euroopan unioni

rikoslaki

rikosoikeus

talousrikokset

rahanpesu