Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25939/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 10.12.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että maksuvelvolliset matkapalveluyhdistelmien tarjoajat vapautettaisiin maksamasta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi vuodelle 2021 kohdistuvaa maksua.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka.
Tausta
Matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa säädetään muun muassa matkustajan maksukyvyttömyyssuojan laajuudesta ja matkanjärjestäjän vakuudenasettamisvelvollisuudesta. Maksukyvyttömyyssuoja toteutetaan siten, että matkanjärjestäjä asettaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sen hyväksymän vakuuden. Vakuuden tulee kattaa matkustajilta perityt ennakkomaksut ja paluukuljetukset.

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sisältää säännökset matkapalveluyhdistelmien tarjoajan asettamaan vakuusmäärään perustuvasta kiinteästä valvontamaksusta ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavasta prosenttiperusteisesta maksukyvyttömyyssuojamaksusta. Maksu kohdistuu matkapalveluyhdistelmien tarjoajiin, jotka ovat velvollisia asettamaan vakuuden ja rekisteröitymään vakuudenasettamisvelvollisista matkapalveluyhdistelmien tarjoajista pidettävään rekisteriin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää ja perii valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun kalenterivuosittain.

Koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi maaliskuussa 2020 toteutetut EU-tason ja kansalliset toimenpiteet, erityisesti matkustusrajoitukset, pysäyttivät matkailualan käytännössä kokonaan hallituksen linjausten toteuduttua. Pandemiatilanteen pitkittyessä on myös matkailualan vaikea taloudellinen tilanne jatkunut. Vaikka tilanne on jonkin verran parantunut ja tulevaisuudennäkymät vahvistuneet, on tilanne edelleen epävarma ja heikko.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on osaltaan helpottaa matkailutoimistoalan pandemiarajoituksista johtuvaa ja pitkittynyttä vaikeaa taloudellista tilannetta siten, että valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021 ei määrätä maksettavaksi eikä peritä.
Liitteet:

HE-luonnos 2021.DOCX - Esitysluonnos

Pääasiallinen sisältö 2021_sv.docx - Pääasiallinen esityksen sisältö ruotsiksi Det huvudsakliga innehållet på svenska

Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausuntonne 10.12.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: 

neuvotteleva virkamies Sari Alho
puhelin 029 504 9007, s-posti: sari.alho@gov.fi
Jakelu:
Linja-autoliitto ry    
Oikeusministeriö    
Suomen matkailualan liitto SMAL ry    
Suomen Yrittäjät    
Valtiovarainministeriö    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry    
Suomen Varustamot ry