Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/584/03.01.02/2017

Vastausaika on päättynyt: 7.4.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annettu laki (138/2017), jäljempänä kompensointilaki, sisältää säännökset valtioneuvoston asetuksenantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa lähinnä menettelyihin ja lain soveltamiseen liittyviä tarkempia säännöksiä 5—7, 9, 10, 12—15, 32 ja 33 §:ien osalta.
Tavoitteet
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sisältää tarkentavia säännöksiä tukihakemuksessa vaadituista tiedoista, kapasiteetin merkittävästä laajentumisesta, tukihakemuksen toimittamisen määräajasta, tuen laskemisesta, tuotantotason laskun määrittämisestä, Energiaviraston päätöksen sisällöstä, todentajan hyväksymisestä, pätevyysalueista ja velvollisuuksista sekä tietojen toimittamisesta Energiavirastolle.
Liitteet:

Kompensointi VNA FINAL.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

0935_001.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu

Valtioneuvoston asetus pyritään saattamaan voimaan samanaikaisesti kompensointilain kanssa. Kompensointilaki voidaan saattaa voimaan, kun komissio on hyväksynyt Suomen valtiotuki-ilmoituksen.

Vastausohjeet vastaanottajille

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 7. päivänä huhtikuuta 2017 Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Tarja Virkkunen (puh. 029 504 8252) ja vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen (puh. 029 506 4114).
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiavirasto    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päästökauppa

kompensointi