Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1897/03.01.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.
Tausta
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee julkisen hallinnon tuottavuustoimia, joita valmistellaan ja seurataan julkisen talouden suunnitelman yhteydessä toteutettavassa alueiden ja valtion välisessä neuvottelumenettelyssä.
 
Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.
 
Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.
 
Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha momentille Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (28.70.05). Määrärahaa saa käyttää muun muassa avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin.
 
Asetus koskisi edellä mainitulta momentilta kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoimen uudistamista tukeviin hankkeisiin. Asetuksessa säädettäisiin valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Valtionavustukseen sovellettaisiin lisäksi valtionavustuslakia.
 
Asetuksen nojalla kunnille ja kuntayhtymille myönnettävien valtionavustusten määrä tarkentuu momentin 28.70.05 käyttösuunnitelman valmistumisen mukaisesti. Rahoitus kohdennettaisiin sellaisiin asetuksen mukaisiin hankkeisiin, joiden taloudellista vaikuttavuutta voidaan pitää merkittävänä.
 
Asetusluonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön yhteisenä virkatyönä. 
 
Tavoitteet
Avustusta myönnettäisiin nykyisille palveluiden järjestämisvastuullisille toimijoille eli kunnille ja kuntayhtymille. Kyse ei ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvasta vapaaehtoisesta alueellisesta yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta.
 
Valtionavustuksen myöntäminen rajattaisiin usean kunnan yhteisiin hankkeisiin, jotka liittyvät muun muassa palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen tai muihin kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun. Valtionavustuksella rahoitettavat hankkeet tuottavat alueellisia suunnitelmia ja kehityspolkuja, jotka voivat toteutuessaan hillitä palveluiden järjestämisen ja tuottamisen kustannusten kasvua.
 
Avustuksen myöntäisi sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö tai valtiovarainministeriö kukin omaa hallinnonalaansa koskevien hakemusten osalta . Valtionavustusta haettaisiin valtioapuviranomaisena toimivalta ministeriöltä ministeriön erikseen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen uudistamiseen liittyvä valtionavustushaku on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian valtioneuvoston asetuksen antamisen jälkeen. Valtionavustushaku käynnistyisi rinnakkain Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan liittyvien valtionavustusten kanssa.
 
Tuottavuuden edistämisen ja pelastustoimen uudistamisen osalta valtionavustushakuja ei ole ensivaiheessa tarkoitus käynnistää.
 
Liitteet:
Aikataulu

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 27.11.2019 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

Valmistelijat
Finanssineuvos, yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen, puh. 0295 530 066,
ville-veikko.ahonen(a)vm.fi
 
Osastopäällikkö (vt.) Pasi Pohjola, puh. 0295 163 585, pasi.pohjola(a)stm.fi (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset)
 
Ohjaus- ja kehittämisjohtaja, yksikön päällikkö Taito Vainio, puh. 0295 488 423, taito.vainio(a)intermin.fi (erityisesti pelastustoimen uudistaminen)
 
Jakelu:
Etelä-Karjala (Eksote)    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä)    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savo (Essote)    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin pelastuslaitos    
HUS    
Hämeen liitto    
Itä-Savo (Sosteri)    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuu    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomi    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (KuusSoTe)    
Kymenlaakso    
Kymenlaakso (Kymsote)    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kårkulla samkommun    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lappi    
Lappi (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä)    
Länsi-Pohja    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Peruspalvelukuntayhtymä Akseli    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Karviainen    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Savo (Vaalijalan kuntayhtymä)    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Uudenmaan liitto    
Uusimaa ja Etelä-Häme (Eteva kuntayhtymä)    
Vaasa    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO)    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomi    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Asiasanat

Kunnat

kommuner

samkommuner

statsunderstöd

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kuntayhtymät

Pelastustoimi

Valtionavut

Social- och hälsovård

Räddningsväsendet