Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi

Luonnos fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8365/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelman (2019) mukaisesti Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.

Öljylämmityksestä linjataan hallitusohjelman kohdassa 3.1 seuraavasti: ”Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla.” Tässä raportissa on esitetty ehdotus hallitusohjelman tarkoittamaksi toimenpideohjelmaksi.

Tämä linkittyy moniin käynnissä oleviin strategioihin, ohjelmiin ja prosesseihin, jotka osaltaan edesauttavat ilmastotavoitteiden saavuttamista. Näitä ovat mm. valmisteilla oleva ilmasto- ja energiastrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU). Lisäksi eri toimialoilla on laadittu toimialakohtaisia tiekarttoja vähähiilisyyteen ja kohdennettuja strategioita (mm. pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia).
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
 
Valmistelijat
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, puh. 0295 250 114, etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Fingrid Oyj    
Ilmastopaneeli    
Isännöintiliitto ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kauppapuutarhaliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
ProAgria keskusten Liitto    
Puolustusministeriö    
Puutarhaliitto ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen Yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

energia

öljylämmitys

fossiiliset polttoaineet