Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö OM:n hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä

Lausuntopyyntö OM:n hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27397/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriön hallinnonalan itsenäisten viranomaistoimijoiden hallinnollisten tukipalvelujen uudelleen järjestämistä koskeva Henrika Räsäsen selvitys valmistui kesällä 2020. Selvitys on jatkoa vuonna 2019 valmistuneelle Juhani Jokisen selvitykselle Oikeushallintovirastosta. Uudemmassa selvityksessä tarkennetaan konkreettisesti, kuinka hallinnolliset palvelut voidaan järjestää turvaten samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus. Selvitys koskee oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisia, joita ovat lapsiasia-, tasa-arvo-, tiedusteluvalvonta-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut, konkurssiasiamies, kuluttajariitalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus sekä YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni.

Selvityksessä tuotiin esiin kaksi mallia: 1. Oikeushallinnon erityisviranomaiset ja 2. Oikeushallinnon erityisviranomaisten palvelukeskus. Selvityshenkilö ehdottaa toteutettavaksi mallin 1 mukaisen Oikeushallinnon erityisviranomaiset –nimisen kirjanpitoyksikön ja viraston, johon kuuluisivat edellä mainitut toimijat. Lisäksi kirjanpitoyksikköön voidaan jatkossa sijoittaa oikeusministeriö hallinnonalalle mahdollisesti tulevat uudet toimijat (esim. vanhusasiavaltuutettu).

Esitetyllä muutoksella (Oikeushallinnon erityisviranomaiset) tavoitellaan kunkin viranomaisen riippumattomuuden lisäämistä kasvattamalla etäisyyttä poliittisesti ohjattuun ministeriöön. Kunkin viranomaisen itsenäinen ja riippumaton asema turvataan ja viranomaisen tehtäviä ja asemaa koskeva substanssilainsäädäntö säilyy entisellään. Ministeriössä nykyisin viranomaisten puolesta hoidetut tehtävät ehdotetaan siirrettävän uudelle kirjanpitoyksikölle. Kirjanpitoyksikkötehtäviä hoitamaan perustetaan hallintopalveluyksikkö, johon kootaan kirjanpitoyksikkötehtävien lisäksi muita hallinnon tukipalveluja viranomaisten hyödynnettäväksi. Palvelujen tuottamisessa tukeuduttaisiin entistä vahvemmin valtion yhteisten palveluntuottajien palveluihin.

Ehdotuksen mukaan hallintopalveluyksikölle tehtäisiin yhteistyössä viranomaisten kanssa palvelusuunnitelma, jonka ministeriö hyväksyy tulosohjauksen yhteydessä. Palvelusuunnitelmassa kuvataan viranomaisille tuotettavat ja järjestettävät palvelut, sovitaan palvelujen kehittämisestä ja velvoitetaan yhteistyöhön. Viranomaisten tarpeilla ja toiminnan tavoitteilla olisi ratkaiseva merkitys tukipalvelujen tuottamisessa.

Hallintopalveluyksikön henkilöstökoko olisi arviolta noin 9 henkilöä. Erityisviranomaisille tuotettavia hallintopalveluiden tehtäväalueita olisivat talous- ja henkilöstöhallinto, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tuki, ict-palveluiden ja data-analytiikan tuki sekä hankintoihin ja toimitiloihin liittyvä tuki. Hallintopalveluyksiköllä olisi johtaja sekä toiminnan palvelumuotoiluun keskittynyt asiantuntija.
 
Kirjanpitoyksiköksi perustettavasta virastosta sekä hallintopalveluyksiköstä ja sen tehtävistä säädettäisiin lailla. Laissa säädettäisiin myös hallintopalveluyksikön johtamisesta ja henkilöstön nimittämistoimivallasta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin mm. ohjausryhmästä, tilinpäätösten laatimisesta sekä esittely- ja ratkaisutoimivallasta. Erityisviranomaisten asemaa ja tehtäviä koskeva lainsäädäntö säilyy entisellään. Viraston perustamiseen liittyy määrärahatarpeita, jolloin laki esiteltäisiin budjettilakiehdotuksena.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 29.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä. Selvitys on lausuntopyynnön liitteenä sekä linkkinä julkaisuun.

Lausunnonnoilta haetaan kannanottoja ehdotuksen toteuttamisesta ja erityisesti havaintoja hankkeessa mahdollisesti vielä tunnistamatta olevista riskeistä ja haasteista jatkovalmistelussa huomioon otettavaksi.

Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Juha Saunamäki p. 02951 50192
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto PRO    
Eduskunnan ihmisoikeuskeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
European network of Equalitybodies - Equinet    
Folktinget    
HEUNI - YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti - Ollus Natalia    
Invalidiliitto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajariitalautakunta    
Kynnys ry    
Lapsiasiavaltuutettu - Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö - Kirjaamo    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö - Maa- ja metsätalousministeriö    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry - Timperi Tomi    
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Heinilä Terhi    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirjaamo    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö - Kirjaamo    
Pääesikunta    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirjaamo    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kirjaamo    
Ulkoasiainministeriö - Kirjaamo    
USKOT foorumi ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK:n rikos- ja huumausainejärjestö UNOCD    
Ympäristöministeriö - Kirjaamo    
Asiasanat

hallinnon kehittäminen, itsenäisyys, päätöksenteko, organisaatio