Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta (ECN+ direktiivi)

HE-luonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta (ECN+ direktiivi)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7959/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Syftet med propositionen är att i konkurrenslagen införa de ändringar som det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad förutsätter.

I propositionen föreslås utöver direktivgenomförandet också vissa på nationella behov baserade ändringar i vissa bestämmelser i konkurrenslagen samt sådana ändringar i konkurrenslagens bestämmelser om ändringssökande som föranleds av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), som trädde i kraft den 1 januari 2020. Bestämmelserna om bestämmande av beloppet av påföljdsavgifter som påförs till följd av konkurrensbegränsning föreslås bli preciserade.
Bakgrund
Europaparlamentet och rådet antog direktivet den 11 december 2018. Direktivet gäller nationella konkurrensmyndigheters befogenheter att kontrollera efterlevnad samt deras oberoende ställning och resurser. I direktivet fastställs en miniminivå bland annat för de nationella konkurrensmyndigheternas befogenheter att utreda, kontrollera efterlevnad och påföra sanktionsavgifter. Direktivets tillämpningsområde har begränsats till tillsyn över konkurrensbegränsningar, och det omfattar således inte tillsyn över exempelvis företagsförvärv, offentlig upphandling eller konkurrensneutralitet. Enligt artikel 34 i direktivet ska medlemsstaterna senast den 4 februari 2021 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 14 juni 2019 en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av direktiv (EU) 2019/1, eller det så kallade ECN+-direktivet. Arbetsgruppen tillsattes för mandatperioden 19 juni 2019–6 mars 2020 och gavs i uppdrag att bedöma de behov av ändringar i den nationella lagstiftningen som direktivet föranleder och att lägga fram förslag till ändringar. Arbetsgruppens mandatperiod förlängdes till och med den 22 april 2020 genom ett beslut av den 10 februari 2020. Utifrån arbetsgruppens arbete skrevs det ett betänkande i form av en regeringsproposition, som i stor utsträckning motsvarar det förevarande propositionsutkastet. Efter att betänkandet lämnades har det gjorts vissa kompletteringar i motiveringen till de föreslagna bestämmelserna och i bedömningen av propositionens konsekvenser.
Målsättningar
Syftet med direktivet är att säkerställa att de nationella konkurrensmyndigheterna har de garantier för oberoende, de resurser och de befogenheter att kontrollera efterlevnad och påföra sanktionsavgifter som är nödvändiga för att kunna tillämpa artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget på ett effektivt sätt. I Finland motsvarar bestämmelserna i 5 och 7 § i konkurrenslagen bestämmelserna i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

Syftet med propositionsutkastet är att i konkurrenslagen införa de ändringar som det nationella genomförandet av direktivets bestämmelser förutsätter. Utöver de ändringar som direktivet förutsätter är målet att göra beloppet av påföljdsavgifter som påförs till följd av konkurrensbegränsning mer förutsägbart.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
De ändringar som genomförandet av direktivet förutsätter ska vara i kraft senast den 4 februari 2021. Remissbehandlingen av propositionsutkastet pågår från den 14 maj 2020 till den 24 juni 2020. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i september.
Beredare
Regeringsråd Virve Haapajärvi
virve.haapajarvi@tem.fi
+358 295 047 027

Specialsakkunnig Iiro Ihanamäki
iiro.ihanamaki@tem.fi
+358 295 047 217
Sändlista:
• Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys r.y.    
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys r.y.    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

kilpailu ja kuluttajat