Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Alusten välisiin lastinsiirtoihin ja polttoaineen toimituksiin nimetyt alueet Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Alusten välisiin lastinsiirtoihin ja polttoaineen toimituksiin nimetyt alueet Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/326360/03.04.01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: Alusten välisiin lastinsiirtoihin ja polttoaineen toimituksiin nimetyt alueet Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä TRAFICOM/326360/03.04.01.00/2021.
Tausta
Merenkulun ympäristönsuojelulakia (1672/2009) on muutettu lailla 669/2021 joka tuli voimaan 1..7.2021. Lakimuutoksella asetetaan määräyksenantovaltuus Liikenne- ja viestintävirastolle määrätä niistä alueista Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä, joilla saa suorittaa alusten välisiä haitallisen lastin siirtoja tai polttoaineentoimituksia. Aiemmin ainoastaan öljylastinsiirrot on oltu rajattu Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä nimetyille alueille.
Tavoitteet
Tavoitteena määräyksellä on parantaa meriympäristön suojelua ja ehkäistä haitallisten aineiden päästöjä Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä. Rajaamalla mainitut siirrot nimetyille alueille parannetaan torjuntaviranomaisen mahdollisuuksia varautua onnettomuustilanteisiin. 
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään torstaina 16.12.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Ville Rinkineva
p. 029 534 5444
ville.rinkineva(at)traficom.fi

Erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori
p. 029 534 6642
ville-veikko.intovuori(at)traficom.fi
Jakelu:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
Elenger Oü    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Euroports    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Fintraffic VTS    
Gasum    
Godby Shipping Ab    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin Satama    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
Idäntie Ky - Österled Kb    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lillgaard    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimat    
Merivoimat    
Merivoimien esikunta    
Metsähallitus    
Mopro Oy    
Neste    
Neste Shipping Oy    
Novia    
Oikeusministeriö    
OSM    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
PLM    
Porin Satama Oy    
Port of HaminaKotka    
Prima Shipping Oy    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitos    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö, pelastusosasto    
SM    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
SYKE    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun Satama Oy    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Varsinais-Suomen ELY    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Väylä    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merenkulku

meriympäristö

sjöfart

marina miljö