Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ilmanlaatua koskevan sääntelyn täsmennykset

Ilmanlaatua koskevan sääntelyn täsmennykset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22341/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja laki- ja asetusmuutoksista, joilla täsmennetään ilmanlaatua koskevaa sääntelyä eräiltä osin vastaamaan nykyistä paremmin  EU:n ilmanlaatudirektiivin vaatimuksia.
Tausta
EU:n ilmanlaatudirektiivi (2008/59/EY) annettiin vuonna 2008. Se on pantu kansallisesti täytäntöön sääntelyllä, joka nykyisin sisältyy ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (79/2017).  Direktiivin täytäntöönpanoa on täydennetty aikaisemmin laki- ja asetustason muutoksilla vuosina 2016 ja 2017. Taustalla oli tuolloin EU Pilot -menettelyyn liittyvä komission tiedustelu direktiivin täytäntöönpanosta. Nyt täytäntöönpanoa täydennettäisiin eräiltä osin vielä uudestaan, sillä komissio on aloittanut Suomea vastaan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon puutteellisuuteen liittyvän virallisen rikkomusmenettelyn. Täytäntöönpanon täydentäminen edellyttää sekä laki- että asetusmuutoksia.
 
Ympäristönsuojelulaissa pääkaupunkiseutuun kohdistettua pienhiukkaspitoisuuksien mittausvelvollisuutta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, jotta siitä ilmenisi yhteys kansallisen pienhiukkasaltistuksen arviointiin ja tähän liittyvään mittausasemien vähimmäislukumäärää koskevaan ilmanlaatudirektiivin sääntelyyn. Samalla direktiivin  edellyttämä kansallisen pienhiukkasaltistuksen arviointiin käytettävien mittausemien vähimmäislukumäärää koskeva laskukaava lisättäisiin ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen.  Kyseinen laskukaava perustuu väestömäärään ilmanlaadun seuranta-alueiksi määritellyillä alueilla. Laskukaavan lisääminen lainsäädäntöömme ei aiheuttaisi välitöntä velvollisuutta lisätä pienhiukkaspitoisuuksia mittaavien kaupunkitausta-asemien lukumäärää pääkaupunkiseudulla tai muillakaan ilmanlaadun seuranta-alueilla. Tilanne saattaa muuttua esimerkiksi väestömäärän merkittävän kasvun vuoksi tai ilmanlaatudirektiivin tulossa olevan uudistuksen vuoksi. 
 
Ympäristönsuojelulakiin sisältyvässä valtioiden rajat ylittävään ilman pilaantumiseen liittyvässä sääntelyssä täsmennettäisiin kuntien ja ympäristöministeriön velvollisuuksia. Täsmennykset koskisivat erityisesti EU- lainsäädännön edellyttämien toisten jäsenvaltioiden kanssa laadittavien yhteisten ilmanlaatuun liittyvien suunnitelmien valmistelua ja toimenpanoa.
 
Ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin edellä mainitun laskukaavan lisäämisen lisäksi pääosin teknisiä ja terminologisia muutoksia. Muutokset koskisivat epäpuhtauden pitoisuuteen liittyvän kriittisen tason määritelmää sekä säännöksiä, jotka liittyvät otsonin pitkän ajan tavoitteisiin ja Ilmanlaadun seurannasta saatavien tietojen julkaisemiseen ja niistä tiedottamiseen.
Tavoitteet
Laki- ja asetusmuutosten tavoitteena on täydentää EU:n ilmanlaatudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa, jotta komission aloittama virallinen rikkomusmenettely keskeytettäisiin.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=FI - Linkki ilmanlaatudirektiiviin

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100200 - Linkki ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanoa koskevaa hallituksen esitykseen vuodelta 2010 (HE 200/2010 vp)

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160173 - Linkki ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaan hallituksen esitykseen vuodelta 2016 (HE 173/2016 vp)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM028:00/2022 - Linkki hankkeen sivulle valtioneuvoston Hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään perjantaina 28.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat 14.10. sekä 24.-28.10. lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, 0295 250 072 ja 17.-21.10. neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen 0295 250 149, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY)    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus