Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11600/2021

Vastausaika on päättynyt: 21.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa jatkoaika kustannustuen myöntämiselle, ja näin tukea yritysten toiminnan jatkuvuutta COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää. Valmistelun aikataulu on asian kiireellisestä luonteesta johtuen vaativa, minkä vuoksi lyhyelle lausuntokierrokselle lähetetään hallituksen esitysluonnoksesta vain lakiehdotus ja sen säännöskohtaiset perustelut. 
Tausta
Yritysten määräaikainen kustannustuki on Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävä valtiontuki. Lain tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Kustannustuki perustuu yritysten määräaikaista kustannustukea koskevaan lakiin (laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020, muutos 963/2020, 280/2021, HE 79/2021) sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (509/2020, 552/2020, 1028/2020, 339/2021). Sääntely perustuu EU:n tilapäiseen COVID-19 valtiontukisääntelyyn, ja erityisesti Euroopan komission sen nojalla tekemään päätökseen Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (komission päätös SA.56995 ja SA.57958).  Lakiin ehdotetaan myös uutta tukipuitetta (SEUT 107.3.b TP 3.12 luku), mutta asian ratkaisu on riippuvainen EU:n komission hyväksynnästä.

Lain mukaan Valtiokonttori toimii kustannustuen valtionapuviranomaisena. Kustannustuen ensimmäinen haku oli voimassa 31.8.2020 saakka ja toinen haku 26.2.2021 asti. Kolmas hakukierros on käynnissä 27.4.-23.6.2021 Kustannustuki III:n tukikausi päättyy helmikuun loppuun, jonka jälkeen on tarkoitus, että kustannustuki IV:n tukikausi jatkuu maalis-toukokuun ajan. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa listataan toimialat laissa mainituin perustein. Lisäksi lakiin lisätään keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus. Muutoksia koskeva säädösvalmistelu on toteutettu virkamiesyhteistyönä työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kesken.
Tavoitteet
Kustannustuen neljännen hakukierroksen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa ja mahdollistaa keskisuurille ja suurille yrityksille liikkeiden sulkemisajalta kohtuullinen korvaus. Tuen perusperiaatteet säilyisivät muuten ennallaan. 
 
Muutoslaki pyritään saamaan voimaan heinäkuussa 2021 ja kustannustuki IV:n haku ja sulkemiskorvauksen haku avattaisiin elokuun puolivälissä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 21.5.2021.
Pahoittelemme kiireellistä aikataulua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 3732, mikko.huuskonen@tem.fi
Johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, 
Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7105
maija.lonnqvist@tem.fi
 
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
SMAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero