Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9714/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uusi 137 a § tavaraliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta Suomen ja Venäjän välisillä maantieraja-asemilla. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voisi osana liikenteen sujuvuuden varmistamista koskevaa tehtäväänsä tarjota liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelua maantieraja-asemille saapuvan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten sujuvuuden varmistamiseksi. Tarjotessaan näitä palveluja se voisi rekisterinpitäjänä käsitellä asiaan liittyviä henkilötietoja.
 
Tarkoitus on, että lakimuutos tulisi voimaan viimeistään 1.7.2021.
Tausta
Esityksen valmistelun taustalla on Vaalimaalla joulukuussa 2014 käynnistynyt kokeiluhanke rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmästä. Vaalimaalla oli 2000-luvulla useiden kymmenien kilometrien rekkajonoja, joiden poistamiseksi rajaliikennettä oli tarve sujuvoittaa. Hankkeella testattiin, miten ennakkovarauksella voidaan tasoittaa raskaan liikenteen liikennemääriä, vähentää jonotusta, sujuvoittaa liikennettä ja lisätä liikenneturvallisuutta. Ennakkovarauspalvelussa raskaan liikenteen kuljettajat varaavat etukäteen aikaikkunan rajatarkastukseen. Kokeiluhanke on päättynyt huhtikuussa 2021. Koska kokeiluhankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet tavaraliikenteen sujuvoittamisesta, toimintamalli halutaan nyt vakiinnuttaa ja sitä halutaan laajentaa.
Tavoitteet
Tavoitteena on varmistaa raskaan liikenteen sujuvuus itärajan rajanylityspaikoilla vakiinnuttamalla Vaalimaalla alkanut kokeiluhanke ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmästä ja mahdollistamalla sen laajentaminen muille itärajan maantieliikenteen raja-asemille. Samalla selkeytetään eri toimijoiden vastuita rajanylitysliikenteen hallinnassa ja ohjaamisessa. Kokeiluhankkeessa luotua järjestelmää on tarkoitus laajentaa mahdollistamalla automaattinen rekisterikilpien tunnistus.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 3.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/9714/2021.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja
hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Matleena Kurki-Suutarinen, matleena.kurki-suutarinen(at)lvm.fi, p. 0295 34 2043
Jakelu:
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenteenojausyhtiö Fintraffic Oy    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry