Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5602/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ehdotuksena on antaa uusi valtioneuvoston asetus luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta. Annettavaan asetukseen sisältyy kahdeksan pykälää.

Ehdotetut säännökset sisältävät useita maatalouden valtiontuen suuntaviivojen edellyttämiä vaatimuksia. Tämän lisäksi säädettäisiin rauhoitettujen eläinten vahinkojen ennaltaehkäisemistä koskevan avustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä maakotkan pesintään perustuvan porotaloustuen laskennallisen vahingon arvon määrittämisestä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan, kun laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta tulee voimaan.
Tausta
Luonnonsuojelulailla (1096/1996) rauhoitettujen eläinten, erityisesti lintujen, aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi 2010-luvulla. Vahinkojen lisääntymisen taustalla on tiettyjen lintukantojen vahvistuminen, mutta myös ilmastonmuutos ja sen seurauksena lintujen muuttoreittien ja muuttokäyttäytymisen muutokset.

Ympäristöministeriö käynnisti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi ja osana tätä hanketta valmisteltiin hallituksen esitys rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemistä ja korvaamista. Tasavallan presidentti vahvisti rauhoitetettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain 14.1.2022 ja se on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numerolla 15/2022. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun komissio olisi hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.

Uuden lain tarkoituksena on parantaa eläinlajien suojelua sekä lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä säätämällä laissa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen ja korvaamiseen myönnettävistä taloudellisista etuuksista sekä niiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä. Lisäksi nykyinen asetustasoinen sääntely saatetaan vastaamaan perustuslain tulkintaa lailla ja asetuksella säätämisen suhteista sekä ympäristöperusoikeuden merkityksestä. EU:n sääntelyn näkökulmasta tarkoituksena on varmistaa, että rauhoitettujen eläinten aiheuttaminen vahinkojen korvaamista ja ennaltaehkäisyn avustuksia koskeva järjestelmä on yhteensopiva valtiontukisääntöjen kanssa.
Tavoitteet
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain (15/2022) ja valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annettu uusi asetus.

Ehdotetut säännökset sisältävät useita maatalouden valtiontuen suuntaviivojen edellyttämiä vaatimuksia. Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain nojalla säädettäisiin EU:n valtiontukisääntöjen edellyttämistä vaatimuksista, rauhoitettujen eläinten vahinkojen ennaltaehkäisemistä koskevan avustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä maakotkan pesintään perustuvan porotaloustuen laskennallisen vahingon arvon määrittämisestä.

Koska ehdotetyn asetuksen oikeusperustana olevat Euroopan unionin valtiontukisäännöt ovat uudistumassa, asetukseen tultaisiin tekemään tarvittavat muutokset siinä vaiheessa, kun uudet säännöt ovat tiedossa.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 - Valtionavustuslaki (688/2001)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688 - Statsunderstödslag (688/2001)

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410903/statsradet-har-godkant-en-proposition-om-forebyggande-och-ersattning-av-skador-orsakade-av-fridlysta-djur - Pressmeddelande: Statsrådet har godkänt en proposition om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/valtioneuvosto-hyvaksyi-esityksen-rauhoitettujen-elainten-aiheuttamien-vahinkojen-ennaltaehkaisemisesta-ja-korvaamisesta - Tiedote: Valtioneuvosto hyväksyi esityksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM013:00/2022 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

Liitteet:

Lausunnolle_VN RauLaKo_asetusluonnos_FI.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Lausunnolle_VN RauLaKo_asetusluonnos_SV.pdf - Statsrådets förordning utkast om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

20220015 FI.pdf - Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (15/2022)

20220015 SV.pdf - Lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur 15/2022

Lausunnolle_Perustelumuistioluonnos_RauLaKo_VN_asetusluonnos.pdf - Perustelumuistioluonnos

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta 25.3.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella VN/5602/2022.

 
Valmistelijat
Lisätietoa antaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, hanne.lohilahti@gov.fi, p. +358 295 250 374.
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät Samediggi    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi