Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30823/2021-LVM-15

Vastausaika on päättynyt: 26.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi. Hallituksen esitys koskee viranomaisten yhteistoimintaa yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa. 
Tausta
Hallituksen esityksen taustalla on 10.6.2021 annettu valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Periaatepäätöksen ensimmäisenä toimenpiteenä on luoda yhtenäinen säädöspohja viranomaisten yhteistyölle tietoturvaloukkaustilanteissa, jonka seurausta ehdotus on. Tarkoituksena oli arvioida lisäksi viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä virka-apusäännöksiä ja arvioida nykyisten toimivaksi todettujen yhteistyömenetelmien vahvistamista ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. 

Ehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2023. 

Esitys on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö sekä valtion kyberturvallisuusjohtaja.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja perusoikeuksien, erityisesti luottamuksellisen viestinnän suojan, toteutumista parantamalla viranomaisten toimintaedellytyksiä sellaisten tietoturvaloukkausten selvittämisessä, joiden haitalliset vaikutukset voivat vakavissa tilanteissa kohdistua laajalle yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa viranomaisten yhteistoimintaa kehittämällä virka-apusääntelyä ja tiedonvaihtoa merkittävien ja vaikutuksiltaan vakavien tietoturvaloukkausten ja -uhkien selvittämiseksi ja vaikutuksien poistamiseksi.

Esityksen tavoitteena on luoda selkeät edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa säätämällä loukkausten selvittämisen kannalta keskeisten viranomaisten keskinäisestä oikeudesta vaihtaa tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi välttämättömiä tietoja. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset tarvittavaan virka-apuun viranomaisten välillä siten, että lainsäädäntö ei muodostu esteelle virka-avun pyytämisessä. Liikenne- ja viestintäviraston osalta tavoitteena on myös keventää virka-apumenettelyn päätöksentekoprosessia.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ministeriöitä pyydetään kokoamaan hallinnonalan viranomaisten yhteen sovitettu näkemys lausuntoonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fissä. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/30823/2021. Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa kyseiselle VAHVAn asialle.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Erityisasiantuntija Outi Slant, liikenne- ja viestintäministeriö (tavoitettavissa 23.6. saakka ja 25.7. alkaen) p. 050 477 9298
Erityisasiantuntija Veikko Vauhkonen, liikenne- ja viestintäministeriö (tavoitettavissa 28.6. saakka) p. 0503400578
Yksikön päällikkö Maija Ahokas (tavoitettavissa 6.7. saakka) p. 040 031 6178
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Electronic Frontier Finland EFFI ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Energiateollisuus ry    
FiCom ry    
Finanssiala ry    
FISC - kyberala ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Medialiitto    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen sosiaali ja terveys ry Soste    
Suomen yrittäjät    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto ja veistintätekniikann ammattilaiset TIVIA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö